Други документи

Предложение до КСР за частична забрана за улов на калкан

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com

Изх. №017-15.06.2015.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО РИБАРСТВО И МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ О РИБАРСТВО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Уважаема г-жо Председател на консултативният съвет по рибарство,

Уважаеми членове на Консултативният съвет по рибарство,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ е притеснена от продължаващата години наред тенденция за намаляване на популацията от калкан пред българския бряг на Черно море. Отдавна нашата организация стигна до извода, че трябва да се направят кардинални промени в риболова, за да се съхрани това богатство на Черно море, какъвто е вида Pseta maxima. Считаме, че делегиране на по- големи права на признатите браншови организации при разпределението на квотата,ще доведе до по-голяма отговорност при риболова и търговията на калкан, ще доведе до селектиране на риболовните съдове, намаляване на ННН риболов на този вид и оттам ще се увеличи популацията му.Ние считаме, че и ролята на ИАРА в опазването на този вид е изключително важна и преместването на институцията отгооворна за контрола на риболова в Бургас е още едно потвържениев намерението наДържавата и МЗХ да засили контрола и наложи правилата но отговорния риболов и недопескането на ННН улов от този вид
В тази връзка като първа тема предложена за разглеждане на КСР за 2015 година БГ ФИШ предлага да се вземе следното решение:
1. Да се въведе 6 /шест/ месечна пълна забрана за риболов на калкан считано от 15 април до 15 октомври за всяка следваща година в три годишен следващ период;
2. Да се финансира навреме научни изследвания на водещите ни морски институти за извършване на навременна, ежегодна, прозрачна трална снимка/изследване състоянието на популацията на калкан/.
3. Да се използват срещу заплащане, посочени от нас кораби, които са членове на БГ ФИШ за техническо обезпечаване на годишните изследвания за калкан.
4. Да се предостави още в началото на годината считано от 01.01.2015 г. 80% от квотата за калкан на признатите браншови организации, която те да разпределят между членове си;
5. Да се въведе със заповед на Изпълнителния директор на ИАРА изискване 60% от квотата да бъде изпълнявана от всеки получил такава до 15 април/въвеждането на забраната/ за риболовната година;
Считаме, че предложението ни е в синхрон с новата европейска политика в областта на рибарството и кореспондира с екологичния подход за съхранение и опазване на дивата природа и отразява настроенията и очакванията на риболовния бранш.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре