Други документи

Против такса водовземане

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №014/01.06.2015.,
МЗХ Вх.№15-297/02.06.2015.,
МОСВ Вх.№15-00-62/02.06.2015.,
НС Вх.№ ПГ-506-01-139/02.06.2015.

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РИБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Стара Загора, 6000, ул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет.12, ст.4,
ЕИН 175824990; Tel: 04330 2150; 0887 515540
E-mail: pashov@yahoo.com ; nar_sz@mail.bg
BIC: IABGBGSF; IBAN: BG98IABG 7433 1000 6307 00; Интер. Асет Банк гр.Казанлък
Изх.№ 123/01.06.2015г.

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНОТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ГОСПОЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

Уважаема госпожо Василева,
Уважаема госпожо Танева,
Уважаема господин Иванов,

Асоциациите на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ и Национална асоциация на рибопроизводителите/НАР/ сме силно обезпокоени от предложените промени в ЗИД на Закона за водите и тяхната не адекватност спрямо поставените цели и смисъл на съшия.
Като граждани на Р. България сме съгласни с духа на закона, че „замърсителите трябва да плащат”. Ние не искаме да ощетяваме природните ценности и ресурси.

Във същия дух сме категорично против въвеждането на такса замърсяване от аквакултура в § 48 по чл.194 , ал 6 т.3. по буква „г” –въз основа на годишното количество произведена продукция .

Критерия за замърсяване може да бъде само действително замърсяване или промяна в качеството на изпусканите води, доказано от лабораторни изследвания в акредитирани лаборатории. Намираме, че така въведения критерии е непрофесионален и нефункциониращ, както и несъобразен с естеството на производството.
Мотивите ни за такова искане и възражение са:

1. Аквакултурата е всеобхватно понятие включващо производство на риби, раци, мекотели, черупчести, водорасли, земноводни, планктон и др. Част от произвежданите организми немогат да живеят във вода с променени качества за други смятаме, че дори ги подобряват / миди и водорасли/.
2. В националното ни законодателство няма определение коя продукция от аквакултура може да се счита за собствено производство. Някои обекти имат многогодишен цикъл на производство, което силно затруднява изчисляването на годишната им продукция.
3. На каква база ще се вземе производството : данни на ИАРА, БАБХ или финансови документи ?
4. Доказано е, че като студенокръвни водните организми и животни в зависимост от вида на използваните фуражи, възрастта и вида им влияят в различна степен на околната среда. Поставянето им под един знаменател ощетява някои от производителите.
5. Повечето акваферми са полуотворени екосистеми, които в края на вегетационния период се само почистват от евентуални натрупани замърсители. Част от обектите използват повторно изпусканата вода което доказва нейната годност и незамърсеност от производството. За разлика от останалите въдства в аквакултурата водата се използва като среда за живот.
Можем да изброим още причини и мотиви, но смятаме, че тези са достатъчни за да се въдвори дух на законност и справедливост при определяне на таксите за замърсяване от аквакултурна дейност.
Категорично възразяваме срещу въвеждането на такса водовземана. Категорично възразяваме срещу въвеждането на такса замърсяване от аквакултура въз основа на годишното количество произведена продукция .

Надяваме се, че ще приемете справедливото решение таксата да се определя в зависимост от степента на констатираното замърсяване и коректните производители да не бъдат ощетявани.

Ако законодателя приеме така определените такси ще ни направят още по-не конкурентноспособни на общия европейски и на световния пазар и ще доведе до фалити и още по-голям дял на „сивата икономика“.

Настояваме занапред да бъдем включвани в процедурата по между ведомствено съгласувани по промяна на закони и текстове, които касаят производството, преработката и търговията с риба.
Настояваме да бъдем поканени в Комисията по околна среда и води в Народното събрание за да изслушате нашите мотиви относно несъгласието ни с промените на ЗИД на ЗВ.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Д-р Тачо Пашов - Председател на УС на НАР

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре