Други документи

271 Забележки от ЕК за Програмата за мирско дело и рибарство 2014-2020

ТАБЛИЦА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОМЕНТАРИ НА ЕК ОТНОСНО ВТОРИ РАБОТЕН ВАРИАНТ НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020г.

КОМЕНТАР НА ЕК ОТРАЗЯВАНЕ В ПМДР
(*МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ СТРАНИЦА/ГЛАВА ОТ ПМДР) ОБОСНОВКА
(*В СЛУЧАЙ ЧЕ КОМЕНТАРА НЕ Е ОТРАЗЕН В ПМДР)
OVERALL COMMENTS: ОБЩИ КОМЕНТАРИ:

1.The Commission acknowledges that the draft OP tries to integrate the objectives of the Europe 2020 Strategy. However, the Commission requests that the OP strategy be revised to better tailor it to the specific context of the Bulgarian fisheries and maritime sectors. As it is now presented, the "strategy" section is very generic. In its present form, the OP does not present a specific strategy tailored for the Bulgarian fisheries and maritime sectors, but rather a set of priorities that seem to be a repetition from the relevant EU Regulations – EMFF, CFP, the Integrated Maritime Policy set out in Regulation 1255/2013 (IMP Regulation) etc. 1.Комисията отбелязва, че проектът на ОП се стреми да интегрира целите на стратегията „Европа 2020“. Въпреки това, Комисията отправя молба да се преразгледа стратегията на ОП с цел да отговаря по-добре на специфичния контекст на българските сектори за морско дело и рибарство. В сегашния си вид, разделът „стратегия“ е много общ. Сегашният вариант на ОП не представя конкретна стратегия, съобразена с особеностите на българските сектори за морско дело и рибарство, а по-скоро набор от приоритети, които изглеждат като повторение на съответните регламенти на ЕС – EФМДР, ОПОР, ИМП и т.н.

2.The Commission regrets that the level of ambition with regard to expected results remains modest. This is most visible from the rather low target values of result and output indicators and lack of specific information on how these values were identified. In the same vein, the Commission considers that some performance indicators are not sufficiently challenging, thereby undermining a vigorous result orientation. 2. Комисията изразява съжаление, че нивото на амбиции по отношение на очакваните резултати си остава скромно. Това е видно най-вече от доста ниските целеви стойности на индикаторите за резултат и изпълнение, и липсата на конкретна информация за това как са били определени тези стойности. По същия начин Комисията смята, че някои индикатори за изпълнение не са достатъчно предизвикателни, като така подкопават активната ориентация към резултати.
3.With regards to the general ex-ante conditionality on the effective application of the Union public procurement legislation, the

3.Относно общото предварително условие за ефективно прилагане на законодателството на Съюза в областта на обществените поръчки, Комисията смята, че то не е изпълнено от България и изисква план за действие, който да демонстрира изпълнението до 31 декември 2014 г. Моля да имате предвид, че никоя оперативна програма няма да бъде одобрена, а междинните плащания ще бъдат спрени, докато такъв план за действие не бъде представен на Комисията и оценен като подходящ.
4. According to the Commission's assessment only one of the four EMFF specific ex-ante conditionalities may be considered fulfilled (e.g. the establishment of a Multiannual Plan for, Aquaculture), once the observations in the current letter are addressed. Please note that according to Article 19 of CPR, in case of non-fulfilment, action plans need to be submitted with the OP that ensure the fulfilment of the ex-ante conditionalities no later than 31 December 2016. If no action plan is submitted or in case the action plan is not considered adequate by the Commission, interim payments may be suspended at the time of the adoption of the EMFF OP. 4.Според оценката на Комисията, само едно от четирите специфични за ЕФМДР предварителни условия може да се счита за изпълнено (утвърждаване на многогодишен план относно аквакултурите), стига да се вземат под внимание коментарите в настоящото писмо. Моля да имате предвид, че съгласно член 19 от РОР, в случай на неизпълнение е необходимо да се представят планове за действие заедно с ОП, които да гарантират изпълнението на предварителните условия най-късно до 31 декември 2016 г. Ако такъв план за действие не бъде представен или ако Комисията го намери за неподходящ, тя може да спре междинните плащания към момента на одобрение на програмата.

5.The Commission welcomes the submission of Annual Report on the Bulgarian Fishing Fleet for 2013. The assessment of the report is still pending, so at this stage it cannot be confirmed whether this EMFF-specific ex-ante conditionality has been met. Upon preliminary review it appears that the report does not permit complete analysis, due to the absence of an action plan addressing the unbalanced fleet segments.
5. Комисията приветства представения годишен доклад за българския риболовен флот за 2013 г.. Оценката на доклада все още предстои, така че на този етап не можем да потвърдим дали това специфично за ЕФМДР предварително условие е изпълнено. Началният преглед показва, че докладът не позволява пълен анализ поради отсъствието на план за действие, който да реши проблемите с дисбаланса на сегментите на флота.
6. The Commission welcomes the submission of the Multi-Annual National Strategic Plan for the sustainable development of Aquaculture (MNSPA). In order to fufill the respective ex-ante conditionality, the Commission urges Bulgaria to ensure coherence between the EMFF OP and the MNSPA by providing more clarity and additional details from the analysis of the MNSPA. 6.Комисията приветства представения „Многогодишен национален стратегически план за устойчиво развитие на аквакултурите“ (МНСПА). За да изпълни съответното предварително условия, Комисията насърчава България да осигури последователност между ПМДР и МНСПА, като внесе повече яснота и представи допълнителни подробности от анализа на МНСПА.
7.The Commission considers that the ex-ante conditionality concerning administrative capacity related to data-collection is not fulfilled. The Commission notes that a specific Action Plan was submitted by Bulgaria for remedying the deficiencies under data-collection.

7. Комисията счита, че не е изпълнено предварителното условие за наличие на административен капацитет, свързан със събирането на данни. Комисията отбелязва, че България е представила конкретен план за действие за коригиране на пропуските в областта на събирането на данни.
8.Regarding the ex-ante conditionality concerning the administrative capacity related to control, the Commission considers that this is not fulfilled and expects an appropriate Action Plan in accordance with Article 19 (2) of Regulation 1303/2013. 8.По отношение на предварителното условие за наличие на административен капацитет, свързан с контрола, Комисията смята, че то не е изпълнено и очаква подходящ план за действие съгласно член 19 (2) от Регламент 1303/2013.

9.The Commission recognizes that the measures proposed to support the processing of fisheries and aquaculture products could potentially support increasing growth and jobs in the sector. However, the Commission underlines the need to clearly identify how the proposed EMFF measures will specifically support achieving more competitiveness, diversification and innovation in the sector. 9.Комисията отчита, че предложените мерки за подпомагане на преработването на продукти от риболов и аквакултури потенциално могат да увеличат растежа и работните места в сектора. Тя обаче подчертава необходимостта да се посочи ясно как предложените мерки по ЕФМДР ще спомогнат конкретно за постигане на по-голяма конкурентоспособност, диверсификация и иновации в сектора.
10.The Commission welcomes Bulgaria's intention to continue the progress made under EFF in the area of territorial cohesion/FLAG development. However, please improve the correspondence between the needs identified in the SWOT analysis and the strategy. Moreover, and based on the experience from the 2007-2013 period, please take the opportunity to create additional FLAGs as a means to further reinforce the CLLD approach.
10. Комисията приветства намерението на България да продължи постигнатия напредък по ЕФР в областта на териториалното сближаване/развитието на МИРГ. Въпреки това е необходимо да се подобри съответствието между установените потребности в SWOT анализа и стратегията. Освен това, въз основа на опита от периода 2007-2013 г., моля да разгледате възможността за създаване на допълнителни МИРГ като средство за по-нататъшно укрепване на подхода на ВОМР.
11.The Commission notes the information provided by Bulgaria on the management and control system. However, in view of the deficiencies experienced during EFF implementation, the Commission would like to reiterate its recommendation that the EMFF Managing Authority is transferred from the Executive Agency for Fisheries and Aquaculture (NAFA) to the Ministry of Agriculture and Food, and to strengthen is capacity significantly. In this manner, the complementarity and synergies between the EMFF and the EAFRD Authorities may be better explored to deliver more efficient use of resources, accumulated experience and expertise. 11.Комисията отбелязва предоставената от България информация за системата на управление и контрол. Но с оглед на пропуските, появили се по време на изпълнението на ЕФР, Комисията би искала да повтори препоръката си за прехвърляне на Управляващия орган по ЕФМДР от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към Министерство на земеделието и храните, както и за значително укрепване на капацитета му. По този начин може да се търси по-добро взаимно допълване и синергичен ефект между органите по ЕФМДР и ЕЗФРСР с цел постигане на по-добра ресурсна ефективност, натрупан опит и експертни знания.
12.The Commission welcomes the considerable allocation made under Thematic Objective 6, however also notes the need to make information related to or addressing the marine environment more clear, systematic and coherent throughout the EMFF OP and to refer to EU environmental legislation, where appropriate. The Commission invites Bulgaria to provide:
• clear references, wherever appropriate, to the marine strategies under the Marine Strategy Framework Directive (MSFD), particularly in regional cooperation,
• clear linkage between the financial allocations and the environmental benefits for those measures with direct environmental implications in line with the horizontal principle of sustainable development which should be specifically referenced,
• make systematic use of MSFD indicators where appropriate. 12.Комисията приветства определения съществен ресурс по тематична цел 6, но същевременно подчертава необходимостта от наличието на по-ясна, систематизирана и съгласувана информация, свързана или насочена към морската среда, в цялата ПМДР, както и от позоваване на законодателството на ЕС в областта на околната среда, където е целесъобразно. Комисията приканва България да направи:
• ясно позоваване, където е целесъобразно, на морските стратегии съгласно Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), особено в регионалното сътрудничество,
• ясна връзка между финансовите средства и ползите за околната среда за тези мерки с пряко отношение към околната среда и в съответствие с хоризонталния принцип за устойчиво развитие, които трябва изрично да се посочат, както и
• систематично да използва индикатори от РДМС, когато е целесъобразно.
13.The Commission recognizes that references to the Data Collection Framework (DCF) and Control are integrated in the different parts of the OP. Nevertheless, please improve the consistency between the SWOT and the specific sections on Data Collection and Control by including in the latter cross references to the findings of the SWOT analysis. 13. Комисията разбира, че в различните части на ОП е интегрирано позоваване към програмата за събиране на данни и контрол. Въпреки това е необходимо да подобрите последователността между SWOT анализа и конкретните части, засягащи събирането на данни и контрол, като включите в тези части кръстосани препратки към констатациите в SWOT анализа.
14.Please be informed that not all EMFF related implementing and delegated acts have been adopted at the time of preparing these observations, therefore the Commission may provide additional or modify current observations depending on the final text of these documents. 14.Моля да имате предвид, че не всички актове за изпълнение и делегирани актове, свързани с ЕФМДР, са приети към момента на подготовка на тези коментари и следователно Комисията може да представи допълнителни коментари или да измени настоящите в зависимост от окончателния текст на тези документи.
15. According to Article 8(2) of the EMFF Regulation, the rules on State aid do not apply “to payments made by Member States pursuant to, and in conformity with, this Regulation falling within the scope of Article 42 TFEU”. Therefore, certain operations eligible for support under the EMFF do fall under the scope of State aid rules. The Commission services draw the attention of Bulgaria to the fact that the Decision approving the EMFF OP will be without prejudice to the Commission's position regarding compliance of any operation supported under the programme outside the scope of Article 8(2) of the EMFF Regulation with the applicable procedural and substantive State aid rules at the time when the support is granted.
The granting of State aid falling within the scope of Article 107(1) TFEU, granted either under aid schemes or in individual cases, requires prior approval by the Commission under Article 108(3) TFEU except where the aid is exempted under an exemption regulation adopted by the Commission under Council Regulation (EC) No 994/98 of 7 May 1998 on the application of Articles 92 and 93 to certain categories of horizontal aid and its amendments or under Commission Decision C (2011) 9380 final of 20 December 2011 on the application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State Aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest and its amendments or where such aid is granted in line with the conditions of the applicable regulations on de-minimis aid. 15.Съгласно член 8(2) от Регламента за ЕФМДР, правилата за държавна помощ не се прилагат „към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с настоящия регламент, които попадат в обхвата на член 42 ДФЕС“. Следователно някои операции, допустими за подпомагане по ЕФМДР, могат да попаднат в обхвата на правилата за държавна помощ. Службите на Комисията насочват вниманието на България към факта, че решението за одобрение на ПМДР няма да бъде в ущърб на позицията на Комисията относно съответствието на всяка операция, подпомагана по програмата извън обхвата на член 8(2) от Регламента за ЕФМДР с приложимите процедурни и съществени правила за адържавна помощ към момента на отпускане на подпомагането.
Предоставянето на държавна помощ, попадащо в обхвата на член 107(1) ДФЕС, било то под формата на схеми за помощ или в индивидуални случаи, изисква предварително одобрение от Комисията съгласно член 108(3) ДФЕС, освен ако помощта не е освободена по силата на регламент за освобождаване, приет от Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 година по прилагането на членове 92 и 93 към някои категории хоризонтална държавна помощ, както и неговите изменения, или съгласно Решение на Комисията (нотифицирано под номер C (2011) 9380 final) от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, както и последващите му изменения, или освен ако такава помощ не е предоставена в съответствие с условията на приложимите регламенти за минималната държавна помощ (de minimis).
SECTION 1 PREPARATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME AND INVOLVEMENT OF PARTNERS
16. On the basis of Article 17(2) of EMFF Regulation and Article 5 of CPR Regulation, please indicate how the principle of sustainable development and gender equality set out ina Article 7 and 8 in the CPR Regulation were mainstreamed in the preparation phase. 16.Въз основа на член 17 (2) от Регламент относно ЕФМДР и член 5 от Регламент 1303/2013, моля посочете по какъв начин принципите на устойчиво развитие и равенство между половете, както са посочени в член 7 и 8 в Регламент 1303/2013 са спазени във подготовителната фаза.
17.The Commission welcomes the comprehensive information provided on the preparation of the EMFF OP. However, please provide additional information on the preparation of the ex-ante evaluation in terms of the timing, processes undertaken, coordination with the EMFF Thematic Working Group (TWG) and studies produced. 17.Комисията приветства посочената изчерпателна информация относно подготовката на ПМДР. Въпреки това моля да дадете допълнителна информация за подготовката на предварителната оценка по отношение на времевата синхронизация, извършените процеси, координацията с Тематичната работна група (ТРГ) на ЕФМДР и направените проучвания.

18.Please clarify what is meant by the 'selection mechanism' used for the selection of non-governmental organizations participating in the TWG found on page 6.
18.Моля да поясните какво имате предвид с „механизма за избор“, използван по отношение на неправителствените организации, които участват в ТРГ, както е посочено на стр. 6.

19. The Commission requires Bulgaria to present the ex-ante evaluator's recommendations (if any) on the elements in the Article 55(3) (d) (h) (n) and (4) of the (EU) Regulation 1303/2013. 19. Комисията изисква от България да представи препоръките (ако има такива) на оценителя, извършил предварителната оценка, относно елементите от Член 55, ал. (3) (г) (з) (н) и (4) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

20. Please explain at point 6 (page 11): 'Procedure for monitoring the programme for the collection of data necessary for assessment' what is meant via reduction of resources mentioned under point c.
20.Моля да обясните в т. 6 (страница 11), „Процедура за мониторинг на програмата и събиране на данни необходими за провеждане на оценки“, какво се има предвид с намаляването на ресурсите, както е посочено в точка c.
SECTION 2 SWOT ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF NEEDS
21.The Commission notes that the EMFF OP includes information on the rationale behind the SWOT for each UP. Nevertheless, Bulgaria is recommended to present the rationale in a more structured manner by means of a condensed context analysis at the beginning of the SWOT for each UP to provide the current status of the sectors, their duly justified problems, difficulties, obstacles, areas of potential etc., as, for example, provided in the Partnership Agreement (pages 31-33). Thus, please review the SWOT analysis to make it clearer why certain strengths, weaknesses etc. are included and what were the grounds for their inclusion. 21. Комисията отбелязва, че в ПМДР е включена информация за обосновката на SWOT за всеки от приоритетите на Съюза (ПС). Въпреки това, на България се препоръчва да представи обосновката по един по-структуриран начин посредством кондензиран анализ на контекста в началото на SWOT анализа за всеки ПС, в който се описва текущото състояние на секторите, техните надлежно обосновани проблеми, трудности, пречки, области на потенциал и т.н., както е направено примерно в Споразумението за партньорство (стр. 31-33). Затова прегледайте отново SWOT анализа и пояснете защо са включени конкретни силни страни, слаби страни и т.н., както и основанието за тяхното включване.
22.Please provide further details, possibly a summary, of the socio-economic analysis used in drafting the SWOT analysis.
22.Моля да дадете допълнителни подробности - по възможност като обобщение – за използвания социално-икономически анализ при съставянето на SWOT анализа.

23. The Commission welcomes the fact that the OP mentions some of the EFF lessons learned. However, Bulgaria is encouraged to explore more in the SWOT in terms of the links with the EFF in order to demonstrate and justify continuity/departure from the previous programming period.
23.Комисията приветства факта, че в ОП се споменават някои от извлечените поуки по ЕФР. Въпреки това, насърчаваме България да се задълбочи повече в SWOT анализа по отношение на връзките с ЕФР с цел да демонстрира и аргументира последователност/отклонение от предишния програмен период.
24.Despite providing justifications throughout the SWOT table, the lack of a proper strategy and the limited overview on the current status of the sector may cause uncertainty regarding the past, present and future directions of the sectors. Please strengthen the intervention logic from the SWOT analysis, to the strategy and the selected EMFF measures. 24.Макар в цялата SWOT таблица да е представена аргументация, липсата на подходяща стратегия и ограниченият преглед на текущото състояние на сектора може да породи неяснота относно миналата, настоящата и бъдещата посока на секторите. Моля да подсилите логиката на интервенция от SWOT анализа в стратегията и избраните мерки по ЕФМДР.
25.Please ensure enhanced coherence between weaknesses and the needs identified, as there should be corresponding needs in response to the weaknesses identified 25. Моля да осигурите съгласуваност между слабите страни и установените потребности, тъй като е необходимо да има съответстващи потребности в отговор на идентифицираните слабости.
26. Please address the inconsistencies listed in Appendix 1 between the SWOT data and the data submitted by Bulgaria in the context of the Data-collection Framework. 26.Моля да коригирате несъответствията, изброени в Приложение 1, между SWOT данните и подадените от България данни в контекста на рамката за събиране на данни.
27.The draft OP foresees climate financing of 13,52% of the overall EMFF budget. Bulgaria is recommended to better exploit the potential for climate mitigation and adaptation action, such as management/spatial planning of fishery zones, innovations concerning efficient energy use and resource efficiency. Furthermore, a more thorough analysis of mitigation and adaptation aspects as part of the SWOT analysis should be provided.
27.В проекта на ОП се предвижда финансиране във връзка с климата в размер на 13,52% от целия бюджет на ЕФМДР. Препоръчваме на България да изследва по-добре потенциала за действие за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към климатичните промени, като например планиране на управлението/пространствено планиране на зоните за риболов, иновации във връзка с ефективно енергийно потребление и ресурсна ефективност. В допълнение трябва да се представи по-задълбочен анализ на аспектите на смекчаване и адаптиране като част от SWOT анализа.

28.Please provide information on the specific needs of the Natura 2000 areas in the SWOT analysis (other than the approval of management plans). 28.Моля да представите информация за специфичните потребности на областите по Натура 2000 в SWOT анализа (различни от одобрението на планове за управление).

Union Priority 1
29.Please clarify the inconsistency between the SWOT and the Annual Fleet Report regarding unbalanced fleet segments. The Fleet Report mentions that "According estimated technical and economic indicators only LAO 18-24 m shows better sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities" (page 1), while in the SWOT (page 12) it mentions that there is a balance between fishing capacity and fishing opportunities for the segment above 24 meters. Also, on page 14 of the SWOT, the segments between 0-24 meters (which includes the large majority of BG fleet) are considered as exceeding fishing opportunities. The Commission recommends introducing a condensed context analysis before the actual UP1 SWOT that explains these issues and ensures consistency with the Fleet Report. Приоритет на Съюза 1
29.Моля да поясните несъответствието между SWOT анализа и годишния доклад за флота относно небалансираните сегменти на флота. В доклада за флота се посочва, че „съгласно предвидените технически и икономически показатели, само корабите 18-24 м. показват по-добър устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов“ (страница 1), докато в SWOT анализа (страница 12) се посочва, че в сегмента над 24 м. е постигнат баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов. Също така, на страница 14 от SWOT анализа, за сегмент 0-24 м. (което включва по-голямата част от българския флот) се смята, че се надвишават възможностите за риболов. Комисията препоръчва да се вмъкне кондензиран анализ на контекста преди самия SWOT анализ по ПС1, където тези въпроси да се обяснят и да се осигури последователност с доклада за флота.
30.Moreover, Bulgaria identifies as a weakness the 'occurrence of unregulated fishing' (page 13) though this should be considered a threat, which is mitigated via control measures. The Commission recommends addressing this issue by reorganizing the SWOT. 30.Освен това, България идентифицира като слаба страна „наличието на нерегламентиран риболов“ (страница 13), макар че това трябва да се разглежда като заплаха, която се смекчава чрез мерки за контрол. Комисията препоръчва този въпрос да се разгледа чрез реорганизиране на SWOT анализа.

31.Please note that the SWOT does not consider inland fishing activities though in the list of EMFF measures chosen, as well as in the table of output indicators, inland fishing is specified. The Commission strongly recommends that the SWOT analysis thoroughly considers inland fishing activities. 31. Обърнете внимание, че в SWOT анализа не се разглеждат дейностите за риболов във вътрешни водоеми, макар че в списъка на избраните мерки по ЕФМДР, както и в таблицата за индикаторите за резултат се посочва риболов във вътрешни водоеми. Комисията настойчиво препоръчва в SWOT анализа да се разгледат цялостно дейностите за риболов във вътрешни водоеми.
32. On page 14 under 'weaknesses', Bulgaria mentions that the fishing pressure on turbot remains too high for all fleet segments except for large vessels. The Commission recommends making appropriate cross-references to the Fleet Report and the expected Action Plan for addressing the problems of structural overcapacity. 32. На страница 14, в графата „слаби страни“ България посочва, че усилието за улов на калкан остава твърде високо за всички сегменти на флота с изключение на по-големите кораби. Комисията препоръчва да се направят подходящите кръстосани препратки към доклада за флота и очаквания план за действие за решаване на проблемите със структурния свръхкапацитет.
33.On page 16 under 'opportunities', please provide further information to ensure logical consistency between opportunities and weaknesses. Furthermore, provide more information and specific data to support the identified opportunity on the 'presence of a market potential for the realization of fish and fish products including for export to third countries'. 33. На страница 16, в графата „възможности“ е необходимо да представите допълнителна информация за осигуряване на логическо съответствие между възможностите и слабите страни. Освен това, посочете повече информация и конкретни данни в подкрепа на установената възможност за „наличие на пазарен потенциал за реализиране на риба и рибни продукти, включително за износ към трети страни“.
34. In the section on 'strengths' (page 12), the OP identifies three ports (Sarafovo, Chernomorets and Pomorie) that are to be modernized with EFF funds. Please provide more details on the modernization of these ports (e.g. do they include first-sale markets, processing facilities and freezing capacities; how many vessels can they accommodate, can they further accommodate auction halls etc.). 34.В графата „силни страни“ (страница 12) на ОП са идентифицирани три пристанища (Сарафово, Черноморец и Поморие), които ще се модернизират със средства от ЕФР. Посочете повече подробности относно модернизацията на тези пристанища (напр. дали включват тържища за първа продажба, съоръжения за преработване и замразяване на риба; какъв брой кораби могат да обслужат, дали могат допълнително да обслужват рибни борси и т.н.).

35.The EMFF OP identifies on page 17 the need for additional modernization of 4 ports (e.g. Balchik, Varna, Sozopol and Nesebar), primarily in order to fulfil the CFP requirements on landing obligations. However, it is not clear how this objective is correlated with the need of reducing the fishing fleet (e.g. unbalanced segments). Please explain the criteria used for the selection of the 4 ports. 35.В ПМДР на страница 17 се посочва допълнително необходимостта от модернизация на 4 пристанища (напр. Балчик, Варна, Созопол и Несебър), най-вече с цел изпълнение на изискванията на ОПОР относно задълженията за разтоварване. Не става ясно обаче как тази цел е обвързана с необходимостта от намаляване на риболовния флот (напр. небалансирани сегменти). Моля да обясните използваните критерии при избора на 4-те пристанища.
36. Please clarify the envisaged capacities of 'fish markets/auction halls/first-sale points', considering that similar facilities were/will be built in this respect under EFF. 36.Моля да поясните предвидените възможности за „рибни тържища/рибни борси/центрове за първа продажба“, като се има предвид, че подобни съоръжения са били/ще бъдат построени в тази връзка по ЕФР.
37. On page 16 under 'opportunities', diversification of income via tourism activities to be undertaken by fishermen is mentioned, being linked to a Commission study on 'blue-growth' potential in the Black Sea. The Commission underlines that its study assessed the potential of coastal tourism with reference to hotel infrastructure and to a limited extent cruise tourism. Thus, this study cannot be considered a justification for the potential of tourist activities involving fishermen. The Commission recommends that an assessment of this potential is carried out by Bulgaria, in order to provide assurance that the EMFF measure will respond to real needs of fishermen. 37.На страница 16, в графата „възможности“ се споменава диверсификация на доходите чрез туристически дейности от страна на рибарите, което е свързано с едно проучване на Комисията за потенциала за „син растеж“ на Черно море. Комисията подчертава, че в това свое проучване разглежда потенциала на крайбрежния туризъм във връзка с хотелската инфраструктура и до ограничена степен с круизния туризъм. Следователно проучването не може да се използва за аргументация за потенциала на туристически дейности, в които участват рибарите. Препоръката на Комисията е оценката на този потенциал да се извърши от България с цел да покаже убедително, че мярката по ЕФМДР ще отговори на истинските потребностите на рибарите.
38.In relation to the section "SWOT consistency with the progress to achieve a good ecological status…" the Commission recommends Bulgaria to elaborate more specifically on the links with the Marine Framework Strategy Directive (MSFD), particularly in relation to the 'need for further optimization of fishing capacity' and the intended means to achieve this. 38.Що се отнася до графата „съгласуваност на SWOT анализа с напредъка по отношение на постигане на добро екологично състояние…“, Комисията препоръчва на България да разгледа по-конкретно връзките с Рамковата директива за морска стратегия, особено по отношение на „необходимостта от по-нататъшно оптимизиране на риболовния капацитет“ и предвидените способи за постигане на това.
39.Despite being a positive step for the fishermen, the processing on board of fishing vessels reduces the amount of raw material available from the national catches for the processing sector. Please provide more information in the SWOT on the potential complementarities between actions envisaged under Article 30 of the EMFF Regulations, namely adding value by fishermen to the fish caught by them (e.g. "performing processing") and measures related overall to the processing sector. 39.Макар и стъпка в положителна посока за рибарите, обработката на борда на риболовните кораби намалява количеството суровина, получена от националните улови за преработвателния сектор. Моля да предоставите повече информация в SWOT анализа за потенциалното взаимно допълване между действията, предвидени в член 30 от регламентите за ЕФМДР, а именно добавяне на стойност от рибарите към уловената от тях риба (напр. „ефективно преработване“), и мерките свързани като цяло с преработващия сектор.
Union Priority 2
40.The Commission recommends that the listed needs are prioritized and, based on this, the strategy and the intervention logic are adapted accordingly. Приоритет на Съюза 2
40.Комисията препоръчва да се подредят приоритетно изброените потребности и на базата на това да се адаптират съответно стратегията и логиката на интервенция.
41.The consistency between the SWOT analysis and the MNSPA should be significantly improved under UP2 SWOT. The SWOT should also provide the necessary justification, which is not included in the MNSPA, for the following:
• The context analysis of the sector should be clearly presented in the SWOT (e.g. considerations such as price and demand forecasts, species with potential vs. species produced by the sector, recommendations about future orientations, emerging market opportunities, species with export potential etc.) to provide the basis for the needs identified in the SWOT analysis.
• The opportunity to finance large-scale aquaculture farms as provided in the MNSPA on page 48 is not considered by the SWOT. Please provide additional details on the advantages and risks of supporting this direction, while linking this with the SWOT and explain how this orientation will support the sector's policy of diversification.
• The OP mentions on page 20 under 'strengths' the increasing number of aquaculture farms. Please provide in the SWOT analysis the number of farms producing which species and consider that certain species may translate into weaknesses. In the same vein, please assess the (strength) 'increased aquaculture production' given under 'weaknesses' the saturation of the market for a limited number of species is identified.
• The OP identifies the 'low degree of developing and employing innovation' (page 21) as a weakness, whilst the MNSPA does not provide details on the preparedness of the sector to absorb innovation. Please explain the sense and the level of innovation envisaged. Admittedly, if the sector lacks the basics it will be difficult to absorb top innovation and the orientation should be on incremental innovation. Bulgaria is requested to further elaborate this weakness.
• The SWOT underlines the importance of marine spatial planning, but does not make any reference to inland spatial planning. Please explain the context for spatial planning of inland aquaculture activities and how it can support the future development of the sector. 41.Съответствието между SWOT анализа и МНСПА трябва значително да се подобри по ПС2 на SWOT. Освен това в SWOT анализа трябва да се представи необходимата аргументация, която не е включена в МНСПА, за следното:
• Анализът на контекста за сектора трябва да е ясно представен в SWOT анализа (напр. съображения от рода на прогнозни цени и търсене, видове риби с потенциал от една страна и видове риби, които се произвеждат в сектора от друга страна, препоръки относно бъдещи ориентации, зараждащи се пазари и свързаните с тях възможности, видове риби с експортен потенциал и т.н.), за да предостави база за установените потребности в SWOT анализа.
• Възможността за финансиране на широкомащабни стопанства за аквакултури, както е посочена в МНСПА на страница 48, не е разгледана в SWOT анализа. Моля за допълнителни подробности относно предимствата и рисковете, ако се следва тази посока, като същевременно обвържете това със SWOT анализа и обясните как тази ориентация ще насърчи политиката и диверсификацията на сектора.
• В ОП на страница 20, в графата „силни страни“ се споменава нарастващият брой на стопанствата за аквакултури. Моля да посочите в SWOT анализа броя на стопанствата и съответно видовете риба като тяхна продукция, както и да имате предвид, че определени видове риби биха могли да се превърнат в слаби страни. Моля в същия дух да оцените (силната страна) „увеличено производство на аквакултури“, като се има предвид, че в графата „слаби страни“ е посочено, че се наблюдава насищане на пазара с определен брой видове.
• В ОП като слаба страна се посочва „ниска степен на разработване и внедряване на иновации“ (страница 21), докато в МНСПА не се дават подробности за готовността на сектора да поеме иновации. Моля да обясните смисъла и нивото на предвидените иновации. Допускаме, че ако в сектора липсва необходимата основа, то тогава ще е трудно да се въведат топ иновации и ориентацията би трябвало да е към постепенни иновации. Молбата към България е да разгледа задълбочено тази слаба страна.
• В SWOT анализа се подчертава значението на морското пространствено планиране, но това не се споменава за вътрешните водоеми. Моля да поясните контекста на пространственото планиране за дейности относно аквакултури във вътрешни водоеми и как то може да насърчи бъдещото развитие на сектора.
42.Please consider the distinctions between 'organic' vs. 'environmentally friendly' vs. 'biological' aquaculture' when making references to these throughout the section. 42.Моля да имате предвид разграниченията между „биологични“ (organic), екологосъобразни (environmentally friendly) и „биологични“ (biological) аквакултури, когато ги използвате в целия раздел.
43. Please explain if a mechanism for monitoring the environmental character of the aquaculture farms is in place. If not, this is a weakness that should be addressed in accordance with the 2014 ECA Report on aquaculture performance. 43.Моля да обясните дали съществува механизъм за мониторинг на екологичния характер на стопанствата за аквакултури. Ако няма, това е слаба страна, която трябва да се разгледа в съответствие с доклада на ЕСП от 2014 г. относно ефективността на подпомагането на аквакултурите.
44.Please clarify the intended organic production from newly certified farms by assessing the market demand for organic species and products. Furthermore, link the processing of such products with the SWOT analysis for UP5. 44.Моля да поясните предвидената биологична продукция от новосертифицирани стопанства, като направите оценка на търсенето на биологични видове и продукти на пазара. Освен това, направете връзката между преработването на такива продукти и SWOT анализа по ПС5.
45. Please clarify the meaning of strength 'full research capacity' (page 20) and indicate how this can make a difference, especially considering the data-collection deficiencies and the fact that the simple existence of research institutes is not in itself sufficient to constitute a solid research foundation. Furthermore, this seems to be in contradiction with the fact that the 'research organizations do not have all the necessary equipment' (page 22) as well as weaknesses identified for data collection (obsolete equipment on BG research vessels, limited functionality of data basis for scientific monitoring etc.) 45.Моля да поясните значението на силната страна “изграден капацитет за научно-развойна дейност“ (страница 20) и да посочите как това може да донесе промяна, особено на фона на недостатъците в събирането на данни и факта, че съществуването на научноизследователски институти само по себе си не представлява достатъчно солидна база за научно-развойна дейност. В допълнение, това изглежда противоречи на факта, че „научноизследователските организации нямат цялото необходимо оборудване“ (страница 22), както и на идентифицираните слабости при събирането на данни (остаряло оборудване на българските кораби, участващи в изследвания, ограничена функционалност на научните бази данни за мониторинг на видовете и др.)
46. The OP points out that the diversification of species under EFF was made without a strategic vision and for a limited number of species there is market saturation. Please identify in the SWOT analysis the species for which the market is saturated and underline in the strategy the steps intended for avoiding additional surplus of such species. 46.В ОП се посочва, че диверсификацията на видовете се извършва в рамките на ЕФР без конкретна стратегическа визия и за ограничен брой видове се наблюдава насищане на пазара. Моля да посочите в SWOT анализа за кои видове има наситен пазар и да подчертаете в стратегията планираните стъпки за избягване на допълнителен излишък на тези видове.
47. Please provide more information on the 'significant market fluctuations due to high sensitivity of fish and fish products' as well as the 'seasonal nature of sales'. Furthermore, please link these aspects with an analysis in the MNSPA on the market evolution for various species in order to clarify the nature of current and future opportunities in the market. 47.Моля да дадете повече информация за „значимите флуктуации на пазара заради силна чувствителност на търсенето на риба и рибни продукти“, както и „изразената сезонност на продажбите“. Освен това, посочете връзката между тези аспекти и анализа в МНСПА на пазарната еволюция за различните видове, за да поясните естеството на сегашните и бъдещите пазарни възможности.
48. The OP identifies the 'lack of diversification for marine aquaculture' without specifying potential new species (besides mussels). Please explain which other marine species could have potential for being farmed in the Black Sea. 48.В ОП се посочва „липса на диверсификация на морските аквакултури“ без да се конкретизират потенциални нови видове (освен черна морска мида). Обяснете кои други морски видове биха имали потенциал за стопанства в Черно море.
49. Please explain what is meant by a 'lack of material and technical base for the production of restocking material' and give further consideration to this weakness in the identification of needs and EMFF measures selected. 49.Обяснете какво се има предвид с „няма материално-техническа база за производство на зарибителен материал“ и разгледайте допълнително тази слаба страна при установяването на потребностите и избраните мерки по ЕФМДР.
50. The SWOT identifies the 'lack of reliable and regular market information' as one of the key weaknesses, but fails to translate this in the identification of needs. Please include an adequate response to this weakness in order to ensure past deficiencies are not perpetuated under EMFF. 50.В SWOT анализа, „липсата на надеждна и регулярна пазарна информация“ е посочена като една от ключовите слаби страни, без обаче да бъде пренесена в раздела с установяване на потребностите. Моля да включите подходящ подход към тази слаба страна с цел гарантиране, че миналите пропуски няма да се повтарят по ЕФМДР.
51. The weakness 'lack of management plans for NATURA 2000' areas' is not addressed by means of a specific timeframe for their drafting and approval. Please note that this is important for the implementation of compensation measures in these areas. Please provide clarifications on this aspect. 51. По отношение на слабата страна „не са разработени плановете за управление на защитените зони в рамките на Натура 2000“, няма конкретна времева рамка за тяхното разработване и одобрение. Имайте предвид, че това е важно за прилагането на мерки за компенсация в тези зони. Моля за пояснения относно този аспект.
52. The weakness related to 'the lack of qualified professionals with specialized knowledge and experience in the field of high technology activities' has not been adequately addressed in the identification of needs. Please address this aspect accordingly. 52. Слабата страна, свързана с „липса на квалифицирани кадри със специализация и опит в областта на високотехнологичните дейности“ не е разгледана адекватно в раздела за установяване на потребностите. Моля да коригирате този аспект по подходящ начин.
53. Please elaborate on how the 'potential for partnership between research institutes and aquaculture farms' will be utilized. 53. Моля за повече разяснения как ще се оползотвори „потенциала за партньорство между научноизследователските институти и стопанствата за аквакултури“.
54. Please clarify the meaning of the opportunity of 'increasing market power in negotiations by the cooperation of producer organizations…' 54. Пояснете значението на възможността „повишаване на пазарната сила при преговори чрез коопериране на производителите в организации на производителите…“.
55. Please be specific about the 'possibility to satisfy the needs of processing companies with local raw materials' (page 22), by providing more details on the species demanded by local processors and the market, the possibility to add value to such species, price considerations etc. Furthermore, please link this opportunity with the SWOT analysis under UP5, where the OP mentions the possibility of 'utilization of aquaculture produced in the country'. 55.Конкретизирайте „възможността за задоволяване на нуждите на прер

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре