Други документи

Тотална забрана за улов на калкан

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №026-31.10.2014.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ
Уважаеми г-н Янев,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ е притеснена от продължаващата години наред тенденция за намаляване на популацията от калкан пред българския бряг на Черно море. Отдавна нашата организация стигна до извода, че трябва да се направят кардинални промени в риболова, за да се съхрани това богатство на Черно море, какъвто е вида Pseta maxima. Считаме, че делегиране на по- големи права на признатите браншови организации при разпределението на квотата,ще доведе до по-голяма отговорност при риболова и търговията на калкан, ще доведе до селектиране на риболовните съдове, намаляване на ННН риболов на този вид и оттам ще се увеличи популацията му.
В тази връзка за 2015 година БГ ФИШ предлага:
1. Да се въведе 6 /шест/ месечна пълна забрана за риболов на калкан считано от 15 април до 15 октомври;
2. Да се финансира навреме научни изследвания на водещите ни морски институти за извършване на навременна, ежегодна, прозрачна трална снимка/изследване състоянието на популацията на калкан/.
3. Да се използват срещу заплащане, посочени от нас кораби, които са членове на БГ ФИШ за техническо обезпечаване на годишните изследвания за калкан.
4. Да се предостави още в началото на годината считано от 01.01.2015 г. 80% от квотата за калкан на признатите браншови организации, която те да разпределят между членове си;
5. Да се въведе със заповед на Изпълнителния директор на ИАРА изискване 60% от квотата да бъде изпълнявана от всеки получил такава до 15 април/въвеждането на забраната/ за риболовната година;
Считаме, че молбата ни е в синхрон с новата европейска политика в областта на рибарството и кореспондира с екологичния подход за съхранение и опазване на дивата природа. Надяваме се молбата ни да бъде удовлетворена.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре