Други документи

Възражение относно налагането на финансови корекции по проекти по ОПРСР 2007-2013

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №025-30.10.2014.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ

Относно: Налагане на финансови корекции по проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013)

Уважаеми г-н Янев,

С настоящето писмо Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ изразява своето категорично несъгласие с практиката на Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) да налага финансови корекции върху проекти финансирани по програмата в пълно отсъствие на прозрачност и обоснованост.
Визираният подход на ИАРА компрометира дълбоко обективността и законността при взимането на решение от страна на Управляващият орган. Уведомителният режим от страна на ИАРА състоящ се от заповед и уведомително писмо за наложена финансова корекция по същество не съдържа информация за механизма на оценка на проектите и взетите решения. Напълно отсъства каквито и да е информация, както за компетентността и правоспособността на лицата извършили „оценките“, така й за използваната методиката за извършване на оценките.

Съществено притеснение буди обстоятелството,че не е предоставена абсолютна никаква възможност потърпевшите лица да се запознаят с материалите по отделните случаи и да представят свое становище. Това обстоятелство сериозно компрометира, както оценителния процес, така й достоверността на преценката относно заключенията за отделните активи.
В резултат на действията на Управляващия орган потърпевшите членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ:
1. „Дълбока“ ООД;
2. „Бляк сий шелс“ ООД;
3. „Шато“ ООД
4. „Трансимпекс фишинг“ ЕООД-категорично ще търсят и отстояват правата си по съдебен ред.
В допълнение ви информираме, че дело №559 от 2014 г. на Фирма „Блек сий шелс“ ООД вече е спечелено на първа инстанция пред Административен съд.

В заключение е важно да се отбележи,че при кандидатстването с проектни предложения по ОПРСР кандидатите са съблюдавали приложимите нормативни актове, както и принципите на ефективност, ефикасност и икономичност на разходите, което следва да бъде взето под внимание.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре