Други документи

До Генералния Директор На Гд Море Г-жа Лори Евънс

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №016-23.05.2013 г.

ДО
ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД МОРЕ
Г-ЖА ЛОРИ ЕВЪНС
КОПИЕ: ДО
Г-ЖА МОНИК ПАРИЯ
ДО
ФРАНЧЕСКОС НИКОЛИАН
ДО
Г-ЖА АЛБЕНА АМИНКОВА

Уважаеми г-жо Евънс,
Уважаеми г-жо Париа,
Уважаеми г-н Николиан,
Уважаема г-жо Аминкова,

Във връзка с приключването на програмен период 2007 – 2013 г. и очертаните негативни перспективи "Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ” като призната браншова организация изразява загриженост и безпокойство относно тенденциите в прилагането на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013 ” в края на програмния период.
Сред приоритетите заложени в оперативната програма ясно е дефиниран водещ приоритет - Развитие на пазарните структури и организацията на пазара. Конкретните мерки за реализацията на приоритета са създаването на нови пазарни структури, модернизация на съществуващи и изграждане на дистрибуционна мрежа.
Предвидените мерки за интервенция кореспондират пряко с идентифицираните нужди в Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите за периода 2007 - 2013 г., където финансов източник за изпълнение на стратегията и прилагането на мерките е визирана Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013 ”.

В резултат на анализи и в съответствие с програмните цели компания член на "Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ” и притежаваща дългогодишен опит в сектора, датиращ от началото на 90-те години на миналия век, предприе всички необходими стъпки изготви и депозира в договарящият орган проектно предложение по Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура. Предвид значителният обем от планирани дейности, технологични иновации щадящи околната среда и съвременни тенденции, бюджетът на проектното предложение предвижда подкрепа, чрез безвъзмездна финансова помощ в рамките на регламентираният максимум.
Реализацията на подобен мащабен проект не бе възможна в по-ранен етап от прилагането на Оперативната програма „Рибарство” поради необходимостта от съзряване на нуждата от подобна пазарна структура и множество анализи относно ефективността, ефектността и икономичността на инвестицията. Проекта е уникален и единствен за програмен период 2007- 2013 г., което еднозначно и категорично определя неговата значимост и приоритетност за сектора.
Чрез проекта ще се допринесе за постигането на изискванията на европейското законодателство пред България по отношение на общата организация на пазара, чрез осигуряване на прозрачност, по-добър контрол върху данните и качеството, както и осигуряване на по-добри условия за участниците в процеса като цяло.
Важно е да се отбележи, че в момент на световна икономическа рецесия проекта планира откриването на 49 нови работни места като за 40 от тях е предвидено да бъдат ангажирани от жени.
Кризисната ситуация е инспирирана от факта, че в резултат на релокиране на средства към момента значителна част от бюджета по ОС 2 е локиран в Мярка 2.7, което е довело до очертан дефицит на средства при наличие на депозирани проекти по Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
Според данни на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към момента по Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура са депозирани общо 10 броя проекта с общ размер на инвестицията от 37 974 595.44 лв., и заявен размер на безвъзмездната финансова помощ от 21 096 747.16 лв.
От съществено значение е да се отбележи,че за периода на съществуване на механизма финансиран по Мярка 2.7 е регистриран изключително нисък интерес с тенденция за запазването му.
Ситуация не кореспондира с визията за добро финансово управление и създава съществени предпоставки за формиране на рискове свързани с постигането на целите и индикаторите на програмата.

От друга страна, клаузите на подписаното споразумение между управляващият орган на оперативната програма и Националния гаранционен фонд задължават фонда да върне обратно всички предоставени средства, които не са били използвани от него за покриване на гаранции към 31.12.2015 г., след което Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури следва да ги възстанови на европейската комисия, където ясно е очертан риска от загуба на средствата.
Идентифицираният реален риск пряко накърнява, както интересите и целите на бенефициентите, така и националните приоритети и цели, заложени в Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите за периода 2007 - 2013 г. В заключение българският бизнес в лицето на "Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ” разчита на Вашата компетентна подкрепа и намеса с оглед предприемане на необходимите действия от Управляващият орган - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по отношение на релокирането на необходимите ресурси от мярка 2.7 и други мерки за покриване на нуждите идентифицирани в Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.

София
23.05.2013 г.

Д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре