Други документи

До ИАРА - несъгласие с предложеният проект за тарифа за таксите събирани по ЗРА

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №014-17.05.2013.1`

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ

Относно Ваше писмо Изх. №2600-685/10.05.2013.
Уважаеми д-р Господинов,
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ дава следните коментари и забележки по така представеният ни “Проект за Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите”.
БГ ФИШ се противопоставя на така предложените такси, които са неимоверно големи, непосилни за сектора и ще доведат до допълнително отежняване на положението в нашите среди и в икономиката като цяло. Също така считаме, че допълнително въвеждане на такси за отделни риболовни уреди е неправомерно, след като се издават разрешителни за улов на отделни видове морски обитатели.
Очакваме да вземете под внимание нашите забележки и да спрете процедурата по предвижването на документацията за издаване на новата тарифа за таксите събирани по ЗРА.

София
17.05.2013 г.

Д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре