Други документи

ДО ИАРА - искане на статистически данни относно дейноста на управлямващият орган на ОПРСР и статистически данни за контролните функции на ИАРА съгладно ЗРА

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №006/31.01.2013.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ

Уважаеми д-р Господинов,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ подготвя отчетен доклад за дейността си, за Годишното си Отчетно Общо събрание, поради което Ви молим да ни предоставите следната информация за целият програмен период до 31.12.2012 г.:
1. Какъв е размера на реално договорените суми съгласно сключените с бенефициентите договори по “Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г.”/ОПРСР/ по мерки, по години?
2. Какъв е размера на реално изплатените суми за сключени с бенефициентите договори по “Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г.”/ОПРСР/ по мерки, по години?
3. Колко от фирмите със сключени договори по ОПРСР са с история в бранша и колко от тях са нови?
4. Представете ни списък на бенефициентите по мярки, по които има сключени договори и финансовия размер на проекта!
5. Какво е количеството на уловите и количеството отгледаните /аквакултура/ в килограми риби и водни животни по видове за 2012?
6. Какви са очакваните увеличения на количествата аквакултура в килограми по видове, съгласно бизнес плановете на сключените до края на 2012 г. договори по мярка 2.1 /Производствени инвестиции в аквакултура/?
7. С колко прогнозно ще се увеличи Брутният вътрешен продукт /БВП/ на страната, в следствие на производството на аквакултури съгласно сключените договори до края на 2012 г. по проекти по ОПРСР?

Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена и ще получим отговор в законно установения срок.

С уважение!

д-р Й.Господинов - Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр. София
31.01.2013.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре