Други документи

ДО ИАРА - Становище на БГ ФИШ за релокация на средства по ОПРСР

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №004/28.01.2013.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ

Уважаеми д-р Господинов,

Във връзка с Ваше писмо Изх. №2600-64/16.01.2013 г. Относно прекратяване на приема на Заявления за кандидатстване по мерки от ОПРСР, по които няма интерес.
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ разгледа предложението за релокация на средства от мерки със слаб интерес към мерки от които заинтерисованите страни имат интерес да се възползват. По посочените мерки 1.2, 1,4,1.5, 2.5, 3.2, 3.6 засега наши членове не са заявили интерес.
Уведомеваме Ви, че по мерки 2.1 и 2.6 имаме конкретен интерес. Дружество, член на АПРП „БГ ФИШ”, ни уведоми, че е във финален етап от подготовката на необходимата документация за кандидатстване по Мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури. Към момента е във финален етап процедурата за издаване на разрешение за строеж от компетентните органи. Предварителните проучвания показват,че прогнозната обща стойност на планираната инвестиция е около девет и половина милиона лева /9 500 000,00 лв./, което кореспондира с максимално определеният праг за едно проектно предложение регламентиран в Наредба № 7 от 03.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури.
Други наши членове ни информираха, че също са на финален етап за подготовка на проектна документация по Мярка 2.1 и 2.6.
С оглед постигане на заложените цели в програмата и гарантирането на финансовите параметри за периода 2014-2020 г., моля имайте предвид гореизложеното при релокацията на средства между мерките на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007- 2013 г);

Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена.
гр. София
28.01.2013.

д-р Й.Господинов - Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре