Новини

БГ ФИШ в защита на бенефициентите, чийто проекти са отхвърлени по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

Над 60 %  от подадените проектни предложения са отхвърлени по процедурата. Мотивите посочени от оценителната комисия за  отхвърлянето на значителна част от проектните предложения будят дълбоко безпокойство предвид императивните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Условията за кандидатстване по процедурата - BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.България се намира в средата на програмния период и УО на ПМДР е съумял да отвори един единствен път Мярка 5.4  „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”  през 2016 г. Отхвърлянето на проектите е изключително притеснително. Очакваме намеса от страна на Министъра на МЗХ и на МС с оглед осигуряването и гарантирането на законосъобразност и целесъобразност в действията на Управляващия орган и в частност на оценителната комисия по процедурата.

Пълният текст на писмото, което Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ изпрати до СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ и до СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре