Новини

Спешно искане за среща с Изпълнителният Директор на БАБХ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

 

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 006/24.02.2017.

ДО:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА БАБХ

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

УВАЖАЕМИ Д-Р ИЛИЕВ,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ настоява да ни приемете в удобен за Вас ден на спешна среща за диалог по проблемите на мониторинга на водите за добив на двучерупчести, картирането, мониторинга на суровината и класифицирането на зоните за добив на пясъчна мида, добива, окачествяването, лабораторните изследвания, етикетирането, пречистването, експедирането и експорта на пясъчни миди.

Искането ни е продиктувано от факта, че всички срокове за адаптиране и прилагане на ЕО законодателството по отношения на зониране и класифициране на районите за добив на пясъчна мида са изтекли. Същото не е извършено от компетентният орган. Обследването на тези видове двучерупчести не са включени в националната мониторингова програма. Лабораторията отговорна за изследванията за биотоксини няма нужното ниво на оборудване и верифицирани методи за да извършва всички необходими изследвания съгласно изискванията на Регламентите от хигиенният пакет.

Следващ факт, които инициира нашето искане за спешна среща е ширещата се „сива икономика“ в добива, пречистване, опаковане, етекиране, експедиция и експорт на пясъчни миди от нерегламентирани обекти или от неотговарящи на изискванията такива. Често тези дейности се извършват на кораби, в други случаи директно на пристанищните площадки или в транспортни средства. В тази връзка молим спешно да ни предоставите информация какви са критериите за категоризиране и регистриране на обектите като експедиционни центрове, какви са за пречиствателни центрове и какви са за повторно полагане на миди. Молим спешно БАБХ да извърши проверка на обектите притежаващи разрешителни за експедиционни центрове и на всички, които не отговарят на изискванията да бъдат отнети разрешителните. Настояваме за зониране на морето за добив на бели миди. Настояваме за функционираща лаборатория с разработване и прилагане на всички заложени в рагламента за безопасност на храните методи за изследване гарантиращи нужните показатели при предлагане на живи двучерупчести на пазара. Настояваме за разработване на Мониторингова програма, чрез която държавата да пробовзема, изследва, класифицира и контролира процесите в зоните за добив на пясъчни миди.

Очакваме покана за среща и отговор на поисканата по-горе информация!

Д-р Йордан Господинов

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре