Новини

Отворено писмо

Риболовни асоциации, сдружения и представители на заинтерисовани страни по морето се събраха, проведоха кръгла маса по проблемите на смъртността на делфините и влиянието на риболова върху популацията им и изпратиха отворено писмо до "Премиера на стрната г-н Бойко Борисов. Пълният текст на писмото е публикуван по-долу.

ДО:

ПРЕМИЕРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

КОПИЕ:

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ

Г-Н РУМЕН ХРИСТОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО СЪМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ-БУРГАС

ГЛАВЕН КОМИСАР АНТОНИО АНГЕЛОВ - ДИРЕКТОР НА ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

ИНСТИТУТА ПО РИБНИ РЕСУРСИ-ВАРНА

ИНСТИТУТА ПО ОКЕАНОЛОГИЯ-ВАРНА

ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МЕДИИ

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТНОСНО: Решения от кръгла маса на тема: „Смъртността на делфините и влиянието на риболова върху популацията им“

Уважаеми господин Министър-председател,

 

На 25.07.2016 г., в гр. Бургас, се проведе кръгла маса на тема: „Смъртността на делфините и влиянието на риболова върху популацията им“. Както е известно, поводът за събитието бе изказването на министъра на земеделието и храните за забрана на риболова в „райони, където има популации на делфини” - изказване провокирано от внушенията на представители на сдруженията „Да спасим Корал” и „Зелени балкани”.

На срещата се събраха представители на над 20 рибарски общности, собственици на риболовни кораби и рибопреработвателни предприятия, представляващи над 10 000 души и техните семейства, общо заети в рибностопански дейности по море, научни институти, неправителствени организации. От страна на държавата присъстваха представители на ИАРА, РИОСВ – Бургас и Гранична полиция.

На проведената кръгла маса бяха обсъдени въпросите относно възможните причинители за регистрираната смъртност на делфините, в т.ч. риболова, влиянието на сонарите, други военни активности, промяна на местообитанията, намаленият рибен ресурс и замърсяване на морската вода от речните притоци и др.

В резултат на проведените дискусии, рибарската общност се обедини около следната позиция и въпроси, които желаем да бъдат представени на Вашето внимание:

1. Морският риболов, без значение с тралове или стационарни мрежи, не е причината за намаляване популацията на делфините. Делфините в Черно море не намаляват, а точно обратното. Това са констатациите на десетки рибари с опит повече от 20 години в Черно море и доклада по проект „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона в Черно морe“ реализиран през 2014 и 2015 г от Консорциум „Черноморска Изследователска Програма НОЙ“ ДЗЗД.

2. Категорично се противопоставяме на постоянните опити за вменяване на вина на рибарите и местните общности за смъртността на делфините и за всеки друг проблем в Черно море. Българските риболовни кораби, оборудвани с тралове, осъществяват дейността си в по-малко от 5 на сто от морските ни пространства. Общият улов на България и Румъния е по-малко от 5 на сто от уловите в Черно море. Ето защо, преекспонирането на ефекта от риболова на българските рибари често звучи освен неуместно, но и буди редица съмнения за нечисти мотиви и защита на чужди интереси. Вярваме, че тези факти могат да бъдат оценени и да се вземат решения, които балансирано да отчитат обществените интереси.

3. За да се установи причината за изхвърлени делфини на брега, са нужни изследвания и аргументирани научни становища, за което МЗХ и МОСВ може и трябва да имат своята активна роля.

4. За да се установи има ли голямо увеличение на мъртви делфини на брега и коя е причината за това, е необходимо да се изследват всички възможни варианти за човешко влияние в този процес. От както съществуват китоподобните и дори от преди появата на човека, морето е изхвърляло техни трупове. Делфина не е безсмъртен вид. Това е нормално природно явление. Намираме за недопустимо и несправедливо с лека ръка да се изключва от полезрението на институциите и обществеността възможното влияние на военните кораби, проучванията за добив на нефт и газ и др.

В тази връзка, молим да бъде огласена информацията относно проведените военни учения в морските пространства на Република България през 2014, 2015 и 2016 г., в т.ч. какви кораби са участвали и какъв тип военни учения са извършвани.

5. Категорично се противопоставяме на определяне на зони за забрана и ограничаване на възможността за извършване на риболов и други рибно стопански дейности в акваторията пред българският бряг на Черно море. Като страна член на ЕС, България спазва Общата политика на ЕС по опазване на морските биологични ресурси, която област попада в изключителната компетентност на ЕС. В последните 7 години страната прие драстични ограничения в тази насока и всякакви допълнителни ограничения на национално ниво, за които липсва акт на ЕС само ще влоши до крайност положението на риболовния сектор. Както е известно, в Черно море само България и Румъния са подложени на тежки ограничения, което на практика е в услуга само на съседните държави.

6. Категорично се противопоставяме на разширяването на зоните по Натура 2000 в Черно море. Очакваме адекватни мерки от държавното управление за осигуряване на прозрачност при установяване на зони и/или разширяване на такива, които имат ограничителен характер за риболова в Черно море. Последните действия от страна на администрацията след среща с представители на две „природозащитни организации” оставят съмнения за непрозрачни действия и необосновано тяхно предимство, без нужните за това компетенция и аргументи. До настоящия момент остава неясно как и поради какви причини въпросните организации имат силата да предложат драстични, а в случая и неадекватни мерки, които да бъдат възприети от властите мигновено и без никакъв дебат.

7. За да не се допусне противопоставяне между различни обществени интереси, считаме за необходимо да инициирате спешна среща и с представителите на сектор Рибарство и местни общности, на която да изложим всичките си аргументи.

Очакваме Вашата навременна реакция по проблема, в т.ч. да ни приемете на среща. В състояние и готовност сме да чуем всяка аргументирана позиция, както и да бъдем адекватни партньори в решаването на проблема с делфините, а и всеки друг въпрос, касаещ екологичното състояние на Черно море. Рибарите и местните общности са едни от най-заинтересованите страни от доброто екологично състояние на морето.

Д-р Йордан Господинов

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Г-н Емил Милев

Председател на Управителния съвет на сдружение „Черноморски изгрев”

Г-н Димитър Канариев

Председател на Управителния съвет на Национална асоциация „Българско Черноморие“

к.д.п. Аспарух Карастоянов

Председател на управителния съвет на Черноморска изследователска програма „НОЙ”

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре