Новини

Коментари на БГ ФИШ по насоките за Мярка 5.4 "Преработка" от ПМДР 2014-2020

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

 

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. №019-13.06.2016.

МЗХ Вх. № 15-271/14.06.2016.

ДО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-Н СВИЛЕН КОСТОВ

Уважаеми г-н Заместник Министър,

Относно: Обява на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ дава следното становище с коментари, предложения, препоръки и въпроси, за които на този етап от предоставените ни документи е нужна редакция:

1.Прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, включително третирането на отпадъци. – Тук въпросът е как ще се доказват намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, включително третирането на отпадъци в стопанството в предприятието и колко процента от инвестицията трябва да попада за да се зачете този критерий?

2. Реализиране на икономии на енергия.- Най- голяма неяснота буди въпросът- Как ще се доказват икономии на енергия в стопанството в предприятието и колко процента от инвестицията трябва да попада за да се зачете този критерий?

3. Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд.- Тук въпросът е- Как ще се доказват подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд в стопанството в предприятието и колко процента от инвестицията трябва да попада за да се зачете този критерий?

4. Изпълнителите не са партньори по изпълнението на проекта и се избират в съответствие с реда, определен от УО на ПМДР за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от ЕФМДР и спазвайки реда съгласно разпоредбите на чл.50, ал.3 и чл. 54 от ЗУСЕСИФ.

5. чл. 50 (3) ЗУСЕСИФ от Процедура за избор с публична покана се провежда и когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект, ако това е изискване на управляващия орган към бенефициента.

6. С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта и/или извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи. В случаите, когато кандидатът (и след допълнително изискване) не е представил оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от оценителната комисия. Представените документи са индикативни и служат за оценка на реалистичността на заложените в бюджета на проектното предложение разходи за съответните активи.

7. Няма как да се допуснат два коренно различни начина на възлагане на дейностите в рамките на една програма! Щом в 2.2 е определен начин на възлагане с 2 оферти, то и при 5.4 трябва да е така. Възможно е и най-правилно е двата подхода да са допустими и бенефициентите сами да определят начина, но в 2.2 да определя с две оферти, а в 5.4 - ПМС е неприемливо.

8.Друг съществен проблем е липсата на допустимост на вече извършени разходи за строителство. Прави впечатление, че в Мярка 2.2 се допуска да се кандидатства за разходи за строителство, които са извършени след 01.01.2014 г. но не са приключили.Същият принцип за Мярка 5.4 не е отбелязан в документите, като допустим Много важно е и тук да бъдат определени за допустими разходите, които са извършени след 01.01.2014 г. но не са приключили.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре