Новини

Коментари на БГ ФИШ по насоките за Мярка 2.2 от ПМДР 2014-2020

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ дава следното становище с коментари, мотиви и предложения за изменение и допълнение.

Относно: Обява на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури” на ПМДР.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре