Новини

БГ ФИШ с ново начинание - Да спасим морето!

БГ ФИШ предприе инициатива за модернезиране, разработване  и утвърждаване на нови уреди и риболовни средства, които да щадят повече морското дъно и да селектират и пазят видовете. Асоциация на производителите на рибни продукти БГФИШ от години прави собствено проучване, което е основано на системни наблюдения и консултации с експерти от риболовният бранш, от научните среди и с инженери по риболовна техника. Факт, е че БГ ФИШ притежава най-големият риболовен флот, който е поминък, история и настояще. Заедно с риболовците от нашата асоциация  искаме да съхраним поминъкът и заедно да запазим морето. Именно инициативата на БГ ФИШ и инженерната мисъл на специалистите от тази толкова ценна специалност/инженери по риболовна техника/ подехме инициативата да се проектират, конструират и изпълнят проекти за модифициране  на съществуващите и разработване и практическо  утвърждаване  на нови уреди и средства за риболов на дънни морски  видове щадящи повече морското дъно. Познанията и опитът са налице, идейният проект и скиците са вече на чертожните дъски, липсват само финансирането, което в случаят погледнато от глобален  аспект е маловажен елемент, но за секторът и за нашата действителност е сериозен проблем. За да добие популярност нашата инициатива вече е отправена като предложение към Консултативният съвет по рибарство/виж тук/ , който Министърът на земеделието и храните води  по темите за рибарството. Остава освен представителите на сектор рибарство и други заинтересовани страни  и отговорни институции да се приобщят към идеята и да осигурят финансиране  за реализирането на този проект. Факт, е че най-голям интерес от запазването на морето и видовете  в него имат тези, които от столетия се прехранват от дейностите в него, чрез риболов на дънни и пелагични видове. Всичко тава е в онисон с еколого - съобразните  тенденции на общата рибарска политика и новите измерения за „синият растеж“ и морското пространствено планиране. 

Д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ   

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре