Новини

България няма кораби фабрики

Българските кораби не покриват изискванията на законодателството за обработка, опаковане и етикетиране. Страната ни не разполага с кораби-фабрики или замръзватели, които да фигурират в регистрите на БАБХ като одобрени предприятия.Българските кораби не покриват хигиенните изисквания, което не им дава възможност да получат одобрение да приготвят, почистват, обработват, преработват, замразяват, опаковат, пакетират, етикетират и експедират охладена или замразена риба и други водни животни за пазара в страните от ЕО и за износ. Търговски сделки и движението на суровини, храни от животински произход /и риба/ за повторна търговия без опаковка и етикет /и BG номер на обекта/ не присъстващ в регистрите на БАБХ е грубо нарушение на правилата и нормите на законодателството. Всички сделки с риба и нерибни хидробионти, които изискват обратно проследяване на хранителната верига назад за доказване безопасност, качество и произход на суровината/продукта по силата на българското и европейското законодателство изисква опаковка, етикет и идентификационен / BG/ номер на предприятието, одобрено за такъв вид дейност от БАБХ. Всички водни организми, които се транспортират с цел повторна продажба трябва да се реализират от одобрени за целта предприятия или борси от БАБХ. Лицата, риболовците, търговците/матрапазите/ не са субектите, които с думи или с „ръка на сърцето“ могат да гарантират качество и безопасност. Гаранциите са етикетите и опакованата стока показваща, къде, кой, как, кога и при какви хигиенни условия и технологични норми е приготвил стоката, което дава възможност за проверка спазването процедурите и елементите на НАССP. Корабите в България не са одобрени като предприятия, защото не са строени като такива и реално покриват изискванията само за краткотраен, дребномащабен, крайбрежен риболов и стоварване на охладената риба в борси, тържища, фабрики или цехове. В Р България има регистър, които е достъпен за цял свят и който посочва кой има право да върши такъв вид дейност. Перспективата пред риболовците е да се изградят борси и тържища или рибата да се обработва/заготвя на „ешлеме“ в съществуващи по крайбрежието фабрики с цел да се спази хладилната верига и краткосрочното време за доставка в отговарящите на условията фабрики.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре