Новини

Бизнеса пита, кой е виновен за забавянето на програмата

Бизнеса пита, кой е виновен за забавянето на програмата

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

  Изх. №008-06.04.2015.
 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РИБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Стара Загора, 6000, ул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет.12, ст.4, 

ЕИН 175824990; Tel: 04330 2150; 0887 515540

E-mail: pashov@yahoo.com ; nar_sz@mail.bg

BIC: IABGBGSF; IBAN: BG98IABG 7433 1000 6307 00; Интер. Асет Банк гр.Казанлък

Изх.№ 122/06.04.2015г.
 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДААТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ИИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
 

Относно: Нарушения и несъответствията при разписването на стратегическите документи за сектор рибарство 2014-2020 г.,безпредметно направените разходи за стотици хиляди лева и опасността за загубим много или всички близо 90 /деветдесет милиона/ евро от Европейският съюз за новият програмен период

Уважаеми г-н Дончев,

Уважаеми г-жо Танева

Обръщаме се към вас с молба за съдействие и настояваме да разпоредите на съответните администрации да извършат проверки, за причините и виновност на лица довели до забавяне на одобрението на „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020”. За сключените договори, изплатените стотици хиляди левове хонорари на фирми и лица за продукти, които са непригодни да се наречат Оперативна Програма и Многогодишен Национален Стратегически План . За горното твърдение посочваме следните факти:

1.“Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“ /ПМДР/втори преработен вариант/ е изпратена за одобрение в Брюксел в края на месец август 2014,въпреки че част от бранша изразихме официално становище за неината непригодност.

2.През м. декември МНСП и ПМДР са върнати с 271/двеста седемдесет и една/ забележки, повечето от които са твърде крайни и са в съответствие с тези на бранша. Това означава, че 90/деветдесет/ милиона евро няма скоро да достигнат до сектора.

3.При работата на Тематичната работна група финансовото разпределение не е гласувано предварително, липсват протоколи за дискутиране на параметрите и разпределението. Не са взети в предвид и текстовите забележки по ПМДР на голяма част от заинтересованите членове на ТРГ. Опасяваме се, че при гласуването е оказван натиск на членове на ТРГ за приемане на документите.

Д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Д-р Тачо Пашов - Председател на НАР

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре