Новини

БГ ФИШ И НАР искат да се определи представителността на асоциациите

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com,

Изх. №009-06.04.2015.

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РИБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Стара Загора, 6000, ул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет.12, ст.4, ЕИН 175824990; Tel: 04330 2150; 0887 515540E-mail: pashov@yahoo.com ; nar_sz@mail.bg

BIC: IABGBGSF; IBAN: BG98IABG 7433 1000 6307 00; Интер. Асет Банк гр.Казанлък

Изх.№ 121/06.4.2015г.

ДО: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИГ-Н ЯНЧО ЯНЕВ

Относно: Представителност и легитимиране на браншовите сдружения.

Уважаеми господин Янев,

С цел въвеждане на яснота и ред в отношенията между бранша и администрацията Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ и Национална Асоциация на Рибопроизводителите настояват спешно, в кратък срок да изискате от лицата регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел в частна полза/ЗЮЛНЦ/ представляващи сектори риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба и не рибни хидробионти участващи в разработването на стратегически документи и съставяне на национална политика да се легитимират в ИАРА чрез предоставяне на :

Актуално състояние.

Списък на членовете на сдружението съгласно регистрацията им в ИАРА и БАБХ.

Финансови приходи от членски внос за 2013 и 2014 / ако има такъв./

Регион, за който имат дейност- цяла страната, регион,административна област или град.

Допълнително ако притежават:

Документ за признаване на сдружението;

Документ за представителност издаден от официалния орган по признаването /с вписани в него регион, дейност и проценти/;

Нека въз основа на статистика на ИАРА и БАБХ се изчисли чрез количествата продукция / улови, преработка, аквакултура и търговия/ на всяко едно от сдруженията, кой каква представителност, за кой подсектор и за кой регион, град/област има. Очакваме представляваната от вас служба да посочи в проценти за всяко едно юридическо лице подало документи представителност за страната или за отделна област . Настояваме информацията да е публична и да се използва за въвеждане на ред в отношенията при работа в работни групи и срещи между администрацията и бранша. Подобна дейност ще се отрази на продуктивността на работа както и ще доведе до яснота кой, кого представлява. Цивилизования подход, както е в Парламента, изисква представителността да е водеща в определяне на правилата в отношенията и комуникацията, а не гласовите способности и историческите познания . Подчертаваме, че искането ни не е продиктувано с репресивна цел или отнемане на права, а единствено за осветляване на сектора и подобряване качеството на работа между бранша и администрацията при изготвяне на документи, становища и др..

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Д-р Тачо Пашов Председател на УС на НАР

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре