Новини

Кой и как определя съдбата на сектора

БГ ФИШ участва в две важни мероприятия през седмицата

Преди сформирането на Служебния кабинет Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ усилено твори документи и организира срещи с бизнеса и науката.

 

На 29.07.2014 г. в административната сграда на пристанище”Изток” в гр. Варна се проведе среща-дебат относно предстоящото приемане на нов 

 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

 

за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на

 

Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в

 

зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

 

„Член 15a"

Използване на трални мрежи и риболов с хрилни мрежи в Черно море

 

1. Забранява се използването на трални мрежи в рамките на 3 морски мили от бреговата линия, при условие че не е достигната 50-метровата изобата, или в рамките на 50-метровата изобата, когато дълбочината от 50 метра се достига на

 

по-късо разстояние от брега.

 

2. От 1 януари 2015 г. диаметърът на монофиламента или влакното на дънните хрилни мрежи не може да надхвърля 0,5 mm.“

 

Дебатираха се и предложение за промяна зоните за рапанолов поради попадането им в “Натура 2000”Уточняване на реквизитите и операциите, които да залегнат в електронния дневник. Асоциация БГ ФИШ откликна за пореден път на поканата на ИАРА за съгласуване на проекта на Регламент и изрази неудовлетвореност от така предложения текст на чл. 15 буква “А”, с който се забраняват всички зони за риболов с влачещи риболовни уреди на 3 мили от брега или на дълбочина по-малка от 50 метра дълбочина. Това окончателно ще съсипе промишления риболов, който преди години беше лишен от възможността да риболовства в световните морета и океаните, а сега му се готвят много тежки ограничения и в Черно море. БГ ФИШ отбеляза, че най-добре е забраната в крайбрежната зона да важи за едномилната зона или на дълбочина под 20 метра, според релефа и особеностите на Българския бряг на Черно море. Асоциация БГ ФИШ постави искане ИАРА да изготви официалната позиция на страната ни и преди да я изпрати на ЕК да я съгласува с рибарския сектор от представителните браншови организации.

 

На 01.08.2014 г. в гр. София се проведе поредната среща касаеща парите от Европейския фонд по рибарство/ЕФР/. Бизнеса прие обявената на страницата на Оперативна програма рибарство покана за обществено обсъждане на последния вариант/юлски/ на Програмата за морско дело и рибарство/2014-2020/ПМДР/ и финансовото разпределение на средствата по мерки като поредната проява, която трябваше да мине между другото. БГ ФИШ и други браншови организации бяха малцината от многолюдните участници, които изказаха градивна критика и зададоха конкретни въпроси и предложения. Въпреки обявения дневен ред обсъждане на програмата не се състоя от страна на ИАРА, а предложения в интернет вариант на ПМДР от юли месец не е обсъждан на Тематично работна група. Бизнеса предполага, че част от текстовете са преработвани в кабинетите на ИАРА или на друго място под въздействието на някой чиновник със съмнителна компетентност.

 

Представената на присъстващите таблица за разпределение на средствата по мерки се оказа голяма изненада за представителите на сектор рибарство. Евро парите предвидени за истинските представители на рибарския сектор са значително по-малко спрямо тези предвидени за обучения, наблюдения, събиране на данни и за разни обществени прояви и организации. Така разписаните параметри и разпределението на средствата не могат да дадат доказателства, че се прави нещо много в интерес и услуга на хората и бизнеса, който плаща данъци и заради които са учредени институциите.

 

Общия размер на средствата предвидени за новия програмен период за ПМДР 2014-2020 г. е в размер на 113 543 226,75 евро. До началото на месец септември ПМДР трябва да бъде представена в Европейската комисия за одобрения и бизнеса се надява тя да бъде одобрена и отворена преди края на 2014 година.

 

Асоциацията възнамерява да предприеме мерки, които да ограничат възможността да се губят евро средства по вина на държавната администрация. За целта БГ ФИШ ще настоява държавата да разпише законови текстове и да се търси вариант за вменяване на наказателна отговорност на ръководството на ИАРА за действия или бездействия при управлението на ПМДР, който водят до загуба на средства поради отписване и връщането им в Брюксел. Асоциацията ще продължи да настоява да се престане с политическите уволнения и назначения на специалисти и ръководители на експертно ниво. Ще започнем кампания по обявяване на дипломната квалификация, опита и други подробности на назначаваните специалисти в управляващия орган.

 

За да се запознаете с подробностите относно разпределението на парите вижте цифрите предоставени на хартиен носител в деня на срещата.

 

Мярка 1.1. Диверсификация и нови мерки на доход 1 650 000,00 евро;

 

Мярка 1.2. Здраве и безопасност 242 500,00 евро;

 

Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовна дейност 859 500,00 евро;

 

Мярка 1.4. Ограничаване на въздействието на риболов върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете 270 000,00 евро;

 

Мярка 1.5. Иновации с свързани с опазването на морските биологични ресурси 1 025 000,00 евро;

 

Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационен режим в рамките на устойчивите риболовни дейности 3 500 000,00

 

Мярка 1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов 4 900 000,00

 

Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоворване, рибни борси и покрити лодкостоянки 9 050 000,00

 

Мярка 1.9. Риболов във вътрешни водоеми и водната флора и фауна във вътрешни водоеми 4 017 500,00 евро

 

Мярка 2.1. Иновации 1 650 000,00 евро;

 

Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурата 19 875 000,00 евро;

 

Мярка 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури 8 500 000,00 евро;

 

Мярка 2.4. Преминаване към схеми на управлуние околната среда и одитиране и към биологични аквакултури 565 000,00 евро;

 

Мярка 2.5. Аквакултури осигуряващи екологични услуги 5 625 000,00 евро;

 

Мярка 3.1. Контрол и изпълнение 7 435 678,89 евро;

 

Мярка 3.2. Събиране на данни 4 978 900,00 евро;

 

Мярка 4.1. Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие/ВОМР/ това са пари за  МИРГ  1 623 529,41 евро;

 

Мярка 4.2. Изпълнение на стратегията за ВОМР това са пари за  МИРГ  16 235 294,12 евро;

 

Мярка 5.1. Планове за производство и предлагане на пазара 97 000,00 евро;

 

Мярка 5.2. Помощ за съхранение 689 991,00 евро;

 

Мярка 5.3. Предлагане на пазара 970 000,00 евро;

 

Мярка 5.4. Преработване на продукти от риболов и аквакултури 10 950 000,00;

 

Мярка 6.1. Насърчаване на Интегрираната морска политика /ИМП / обучения, наблюдения и други извън бизнеса/.

 

За да направите сравнение прочетете обяснителния текст на съобщението публикуван след срещата на страницата на ИАРА без да са предоставени предварително. Текста можете да прочетете тук: http://iara.government.bg/?p=13302

 

Последния вариант на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020/ПМДР/можете да видите тук: http://oprsr.government.bg/wp-content/uploads/2014/07/PMDR_new_ver.pdf    

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре