Новини

БГ ФИШ официално поиска от ИАРА данните за сектор Рибарство

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com `
Изх. №010-25.03.2014.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ

Уважаеми господин Изпълнителен директор,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ моли да ни предоставите следната информация:
1. Какви са уловите в Черно море за 2013 г. по видове в килограми и общо;
2. Какво е количеството на аквакултурата /сладководна и соленоводна/за 2013 г. по видове в килограми и общо за цялата страна;
3. Какъв е броя на регистрираните риболовни съдове, какъв е риболовният им капацитета и колко е свободното риболовно усилие към 31.12.2013 г.;
4. Какво е количеството на вноса и износа от и в страната по видове на жива, охладена, замразена, обработена и преработена риба и нерибни хидробионти;
5. Каква е консумацията на риба през 2012,2013 г. в страната;
6. Какъв е размерът в лева на отпадналите/изгубените средства/ по ОПРСР за целия програмен период до 28.02.2014 г. по години;
7. Какво е финансовото изпълнение в лева на ОПРСР към 28.02.2014 г. по мерки/брой сключени договори, стойност на сключените договори, стойност на извършените плащания;
Очакваме спешен отговор, тъй като информацията ни е нужна за изготвяне на годишния доклад на асоциацията!
С уважение!

София
25.03.2014 г.
Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре