Новини

Годишно Общо събрание на БГ ФИШ

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com bgfish1964@gmail.com
Изх. №008-10.03.2014.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ
БГ ФИШ

ПОКАНА
Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 11.04.2014 г. /петък/ от 10.00 часа в гр. Созопол, хотел “Селена” - конферентна зала.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия.
2. Презентация на фирма Фригоскандия.
3. Кафе пауза
4. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2013 г.
5. Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2013 г.
6. Дискусия с управляващия орган за новата «Програма за морско дело и рибарство». Срокове за стартиране на програмата, размер на финансовата помощ, правила за подаване на проектите.
7. Преразглеждане категориите членове на БГ ФИШ и размера на членския внос.
8. Определяне експертни групи по направления и приемане на решенията им от Управителния съвет.
9. Други.
10. Закриване на ОС.
11. Коктейл.

10.03.2014 г.
гр.София

Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ
/д-р Й.Господинов/

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре