Новини

Важни предложения за изменение на Закона за рибарството

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com `
Изх. №002-13.02.2014.

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ

Уважаеми господин Министър,
Уважаеми господин Изпълнителен директор,
Във връзка със стартиралата работа по промяна на Закона за рибарството и аквакултурите/ЗИД на ЗРА/ и новосформираните три работни групи “Аквакултура”, “Стопански риболов” и “Любителски риболов”Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ настоява всички нейни предложения отправени до вас с писмо наш Изх.№029/20.10.2013. да бъдат съобразени в новия закон, като бъдат включени и вече публикуваните нови Регламенти на ЕО:
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1364/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на използването на отглеждани по не биологичен начин аквакултурни ювенилни екземпляри и отглеждани по не биологичен начин индивиди за разплод на двучерупчести мекотели в биологичното производство на аквакултури.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно признаването на организации на производителите и межда браншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и межда браншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1420/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за отмяна на регламенти (ЕО) № 347/96, (ЕО) № 1924/2000, (ЕО) № 1925/2000, (ЕО) № 2508/2000, (ЕО) № 2509/2000, (ЕО) № 2813/2000, (ЕО) № 2814/2000, (ЕО) № 150/2001, (ЕО) № 939/2001, (ЕО) № 1813/2001, (ЕО) № 2065/2001 (ЕО) № 2183/2001, (ЕО) № 2318/2001, (ЕО) № 2493/2001, (ЕО) № 2306/2002, (ЕО) № 802/2006, (ЕО) № 2003/2006, (ЕО) № 696/2008 и (ЕО) № 248/2009 след приемането на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета.
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета.
Настояваме в ЗИД на ЗРА да бъде съобразен със всички текстове, които Министерството на Земеделието и храните даде през 2013 г. като «Отговор на Република България по запитване EU Pilot n° 5382/13/SNCO във връзка с неизпълнение на правилата на Съюза и официалния контрол по отношение на производството и търговията с риба».
Настояваме да не се делегират чрез Закона права на инспекторите на ИАРА, които са от компетенциите и правомощията на инспекторите от БАБХ и ЗРА да третира единствено контрола по риболова и първа продажба от стопански риболов.
Всички продажби на риба и други водни животни от риболов и аквакултура да се осъществяват само от юридически лица с изключение на продажбата на малки количества на краен потребител. Да се дадат определения на всички специализирани термини, които се използват в Закона и в Оперативната програма.
В чл. 17 да се разпише текст, който да дава възможност членовете на признатите браншови асоциации да заплащат 70% от стойността на разрешителните.
В чл. 27, ал. 3 да отпадне текста “декларация за произход. Да отпадне нуждата от отбелязването на цената на рибата. Да се извадят от закона и от регистрите магазините като обекти за първа продажба на риба.
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, отчита факта, че промяната на ЗРА е сложен, динамичен и дълъг процес. Ние отчитаме факта, че многообразието на европейските документи изисква да се стиковат много текстове и в тази връзка, ще продължим да предоставяме експертен потенциал и становища, които да помогнат за изготвянето на качествен и работещ закон.

София
13.02.2014 г.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре