Новини

Защо в България? Каза БГ ФИШ

Във връзка с предстоящото създаване на 01.01.2015 г. на Регионален консултативен съвет за Черно море, /по силата на Решение на Европейската комисия от 13.09.2013 г. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ настоява учредяването му да стане по българското законодателство и офисът да бъде базиран в гр. Бургас или гр. Варна.
Република България е исторически морска държава с многогодишни традиции в риболова в световния океан. Днес страната ни, макар да оперира само в района на европейската част на Черно море е със значителни резултати в риболова, морската аквакултура, преработката и търговия с риба и нерибни хидробионти спрямо нашата съседка Република Румъния.
Българският черноморски бряг е с дължина 378 км. Република България е една от шестте страни на брега на Черно море, заедно с Р Румъния, Украйна, Русия, Грузия и Турция. Република България разполага с регистриран риболовен флот в размер на близо 7000 бруто регистър тона. Броя на регистрираните кораби към 2013 г.е 2366 съда.
От тях 2271 /95,5%/ са под 12 метра и ловят само 27,4 % от уловите. Останалите 95 са кораби над 12 метра и ловят 72,6 %. През 2012 г. уловите стоварени на Българския бряг са 8161.37 тона.През 2011 г. уловите стоварени на Българския бряг са 8147.60 тона. България има регистрирани три държавни рибарски пристанища - Созопол, Варна-Аксаково и Балчик, както и едно частно рибарско пристанище – Варна - Север експорт.
Р България със средства от ЕФР в момента реконструира едно общинско пристанище - Сарафово и в процедура за реконструкция на още две рибарски пристанища. България разполага с множество малки лодкостоянки и места за стоварване на риба. Република България има издадени 49броя разрешителни за ферми за черни миди в морето. Изградени и функциониращи от тях съобразно всички европейските изисквания са 15 броя. Една рециркулационна система на брега и няколко в процес на изграждане.
Произведените количества аквакултура в тонове са:
2012 г. - 877.78 тона;
2011 г. - 746.60 тона.
България притежава 57 одобрени за търговия в ЕО рибопреработвателни предприятия, като 30 от тях са построени в черноморските области Бургас, Варна и Добрич. В Република България има признати две сдружения в сектора:
“Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ” призната за всички подсектори в цялата страна и за риболов и аквакултура във всички области на морето и “Риболовно сдружение Черноморски изгрев” признато за област Варна и Добрич, Четири Местни инициативни рибарски групи /МИРГ/ и над 20 сдружения на дребно мащабен риболов. Науката и образуванието е съсредоточено в Институт по океанология гр. Варна към/БАН/,Институт по рибни ресурси” гр. Барна към/МЗХ/” и Техникум по корабоводене и риболовни дейности гр. Бургас. Република България има изградени четири експедиционния център за миди на борда на кораби. За финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство2007-2013 /ОПР/ одобрени бенефициенти чакат изграждането на едно тържище и модернизацията на няколко центъра за първа продажба на риба. Заетите в сектора и в съпътстващи дейности в региона на Черно море са около 5000 човека, а през летния сезон те са двойно повече. Българския риболовен и рибопреработвателен сектор търгува освен на Обшия европейски също и на азиатския и американския пазар. Република България осъществява значителен по количество износ на произведени продукти с добавена стойност за трети страни.
БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре