Новини

Позиция на БГ ФИШ за промени в Закона за рибарството

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №029-20.10.2013.


ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ
Копие до: ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ

Уважаеми г-н Сакаджиев,
Уважаеми проф. Греков,

Относно Ваша обява за прием на предложения за подготовка на промени в Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/дава следното мнение и становище:
Припомняне Ви, че “Законът за рибарство и аквакултурите” датира от 2001 г., но претърпя своите най-големи изменения и допълнения през 2006 г.. Към онзи момент, промените бяха наложени от поетите ангажименти в предприсъединителния процес по Глава 8 „Рибарство”, за транспониране на Европейското законодателство в областта на рибарството и аквакултурите. Изготвянето на новите текстове и процедурата по съгласуване и приемане изискваше постоянен ангажимент на администрацията за повече от година, но в този процес бяха включени не само структурните звена на Министерството на земеделието и храните, а на практика цялата държавна машина. И това е естествено, защото съгласно Конституцията на Република България законът има висша юридическа сила и урежда трайно обществените отношения.
С това пояснение искаме да акцентираме вниманието на факта, че много от промените приети през 2012 г. не бяха съобразени с належащите нужди на бизнеса да бъде поставен в среда на конкуренция и да се даде по – голяма възможност за развитието му. На този етап е нужно да се вземат под внимание проектите за регламенти на Европейската комисия за реформа на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), които трябва да влязат в сила в края 2013 г., предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), който също трябва да стане факт до края на 2013 г., както и новия проектна на регламент относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) №1184/2006 и (ЕО)№1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО)№104/2009 на Съвета.
Не на последно място ще посочим, че в закона трябва да намери отражение желанието на Европейската комисия (подкрепено с решение на Европейския парламент от 13.09.2011 г.) да създаде Регионален консултативен съвет (РКС) за Черно море до 2015 г.. Европейската практика сочи, че Регионалните консултативни съвети допринасят за управлението и експлоатацията на живите водни ресурси, като създават условия за трайност в икономическите отношения на заетите с риболов и производство, развиват екологичната култура и отстояват принципите за отговорен риболов и не на последно място са мост между Европейската комисия и администрациите на държавите-членки. Наложително е също да се намали размера на всички глоби поне на половина, така, че те да бъдат съобразени с размера на доходите на хората, както и да се въведе понятие за тежест на наказанието, което да е обвързано с размера на нарушението. Да се утвърдят текстове в закона, които да сведат последващия контрол до риболов, стоварване на брега и първа продажба.
Сектора настоява да се вземат под внимание всички гореизложени предложетия и промените в закона да се изработят след приемането на Регламентитите.
София
20.10.2013 г.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре