Новини

БГ ФИШ потвърди предложението на ИАРА-"Всички с право на глас"

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №028-16.10.2013. `

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ
Копие до: ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
ДО
Г-ЖА АЛБАНА АМИНКОВА
ЕКСПЕРТ В ГД МОРЕ

Уважаеми г-н Сакаджиев,

ОТНОСНО: ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 г.
Състав на Комитета за наблюдение: Всички представители в Комитета за наблюдение са с право на глас.
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ предлага да бъде променен също броя и поименният списъчен състав на представителите на нашата асоциация. Мотивите ни са, че имаме представителни функции над 30% за подсекторите риболов, аквакултура, рибопреработка и търговия на риба и нерибни хидробионти на територията на страната. Информацията е публична и е от компетенциите на ИАРА и на Агенцията по приходите за проверка. На тази основа предлагаме да участваме занапред в заседанията на КН с трима титуляри и трима заместници.
Прилагаме имена и координати за връзка на лицата, които предлагаме да бъдат включени в списъка на КН:
1.д-р Йордан Господинов-Изпълнителен Директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ, E-mail: bgfish@abv.bg , моб. +359887212197;
1.1 Заместник г-н Петко Русинов - Член на УС и собственик на “Атлантик” АД, Е-mail: p.rusinov@gmail.com, моб. +359888584805;
2. г-жа Любов Георгиева - Член на УС и собственик на “Електа”ЕООД,
E-mail: electa@abv.bg, +359898645500;
2.1 Заместник г-н Иван Железчев- Член на УС и собственик на “Диавена”ЕООД, E-mail: zhelezchev@diavena.com, +359899943070;
3. г-н Николай Павлов - Член на УС и собственик на СД“Динг Павлови и сие”, E-mail: mail_ding@yahoo.com, +359888656974;
3.1 Заместник г-н Петър Василев- Член на УС и собственик на “Челноморски риболов” ООД, E-mail: vps@blackseafishery.com, +359888600919.

София
16.10.2013 г.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре