Новини

Среща на БГ ФИШ със Заместник Министъра на МЗХ д-р инж. Валентина Маринова

На 06.08.2013 г. ръководството на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ се срещна с ресорния Заместник Министъра на МЗХ инж. Валентина Маринова. Срещата беше провокирана от многото нерешени проблеми в сектора и поредицата писма, които изпратихме през последния месец до Министър Греков. На срещата бе представен новия Изпълнителен Директор на ИАРА г-н Майдьн Сакаджиев. В едночасов разговор Управителния съвет на БГ ФИШ представи сериозните проблеми в сектора, които според нас могат да бъдат решени само ако има политическа воля от страна на управляващите, частична промяна на нормативната база и прилагането на законите, наредбите и правилата еднакво към всички оператори от бранша. Зам. Министър Маринова заяви, че ще проучи всеки казус, като в кратки срокове ще даде отговор на всички въпроси и пожела да ги получи в писмена форма. Пълния текст на проблемни теми, въпроси и казуси, които поставихме на вниманието на За. Министър Маринова, можете да видите в текста по-долу:
НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №024/06.08.2013 г.


ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ

Уважаеми господин Министър,

Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ се обръща към Вас с молба да разрешите натрупаните проблеми в сектора по следните въпроси и казуси:

1.Нуждата от релокация/пренос/ на средства по оси и мерки с цел да се финансират проекти, които са от стратегическо значение за Р България по ОПРСР 2007-2013.
Предвиждане в новата “Програма за развитие на морското дели и рибарство 2014-2020” средства за строеж на нови и реконструкция и модернизация на предприятия, с цел добавяне на стойност и износ.
2.Да се разпореди проверка и да се поправи неправдата при разпределението на средствата по програма “de minimis” разпределени през 2012 г. за рибовъдните стопанства в Р България. Изплатените през 2012 г. за собствениците на мрежени /садкови/ рибовъдни стопанства бяха премирани със значително по-голям обем средства, в сравнение с басейновите, което се изрази в 5 пъти по-голяма премия преизчислено на килограм произведена пъстърва. Да се преразгледате методиката за класифициране на видовете риби, с цел избягване разпределението на два вида от едно семейство в отделните групи сладководни риби.
3.Да се разпореди проверка на мълчаливия отказ на ИАРА да издаде разрешителни за улов на бяла пясъчна мида в акваторията на Черно море пред Българския бряг на фирмите “Черноморски риболов”АД Бургас и “Атлантик” АД Бургас.
4.Пропуски при прилагането на законодателството в областта на рибностопанската дейност, контрола и експлоатацията на пристанищата. Да се промени нормативната база, така, че мястото на ИАРА в контрола да се сведе до контрол на риболова и първа продажба на местата за първа продажба, а не в последващ контрол по магазини и ресторанти.
5.Каква е позиция изразена в Брюксел при скорошното посещение на представители на МЗХ по отношение запаса от цаца в Черно море.
6. Да се разреши казуса от БАБХ с изработването и утвърждаването на бланка/сертификат/ за износ на хранителни плодукти/риба и нерибни хидробионти/ за Китай. Поради липса на такава членовете на нашата асоциация са възпрепятствани да осъществяват експорт за тази страна.
7. Да се предприемат процедури и се одобри порт Варна за внос освен на опакована/замразена риба и за палетирана/замразена, риба в насипно състояние, в големи опаковки специално за целите на консервната рибопреработвателна индустрия.
Разрешаването и одобрението на пункта за такъв внос е необходим за нуждите на вноса на големи видове риби, каквото е например риба тон.
София
06.08.2013г. д-р Йордан Господинов
Изп. Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре