Новини

11 Комитет за наблюдение на ОПРСР

На 26-27.07.2013 г. в гр. Пловдив се проведе 11 Комитет за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013. Председател на комитета бе новият Заместник Министър на МЗХ д-р инж. Валентина Маринова, а представител на ГД МОРЕ бяха г-жа Албена Аминкова и г-н Франгискос Николиан н-к отдел в ГД МОРЕ. На събранието за кратко гост бе и Евродепутата г-жа Илияна Йотова, която е член на комисията по рибарство в ЕП.
На комитета се дискутираха част от наболелите проблеми на сектора, а именно ниското усвояване на средства в определени мерки и завишеният интерес и недостиг на средства по други мерки. Основно се акцентира върху нуждата от релокация/пренос/ на средства по оси и мерки с цел да се финансират проекти, които са от стратегическо значение за Р България, както и от колективен интерес.
БГ ФИШ прочете следното становище:
“Асоциацията изразява своята удовлетвореност от постигането на целите и индикаторите за резултатност по мярка 2.1 „ Производствени инвестиции в аквакултурата”, съобразно заложените в ОПРСР 2007 - 2013г. (стр.46 от програмата);

Съгласно данните в извършеният от ИАРА и утвърдения от д-р инж. Маринова и г-н Явор Гочев „Ситуационно-перспективен анализ на риби и други водни организми„ през 2012 г. общото производство на аквакултури възлиза на 7 557,1 тона (стр. 8 от анализа);

Базовата цел заложена в ОПРСР е постигането на 5 657.40 тона към 2013 г. Данните показват, че още през 2012 г. е постигнато преизпълнение на целта (индикатора) по мярка 2.1 с 1 899.70 тона.

От друга страна притеснение будят резултатите по Мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг”. Базовата цел заложена в ОПРСР е постигането на 12 933 тона преработена продукция към 2013 г., (стр. 46 от програмата), което към момента е под въпрос с оглед недостига на финансов ресурс за подкрепа на депозираните проектни предложения.

В тази връзка и с оглед постигането на целите и индикаторите заложени в ОПРСР:
Следва да бъде осигурен нужният финансов ресурс за финансиране на депозираните проектни предложения по Мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг”.

Причините довели до рискове в постигане на заложените цели /индикатори/ са:

Липса на достатъчно проектно предложение по мярката в началото на прилагане на ОПРСР;

Липса на финансов ресурс към момента при наличие на депозирани проектни предложения; - върху това е задължително да се въздейства, чрез прехвърляне на средства от мерки със слаб интерес или с ниско усвояване до сега.”

Г-н Ф. Николиан подчерта, че риска от загуба на средства към края на 2013 г. паради ниско усвоаяване е голям и е в размер на 13 мил. евро. За нас от БГ ФИШ това е достатъчен показате за работата на Управляващият орган с оглед на факта, че в годините е осъществявано прехвърляне на средства от ИАРА без да е направена отценка на ситуацията и проучване на нуждите, както и при недостатъчна прозрачност. Не са съобразени и приоритетите залегнали в ОПРСР. Друг важен момент, който г-н Николиан коментира е възможността до края на 2015 г. да се договарят средства по този програмен период но с тази забележка, че проекта трябва да се изпълни в рамките на 2015. Факт е, че гаранционният фонд в който са прехвърлени 30 мил. лева е по-голям от фонда на недоговорения ресурс на програмата, което ще оставим без коментар за ИАРА. БГ ФИШ пожела тези средства да бъдат отново прехвърлени в програмата и с тях да бъдат финансирани готови проекти преди да ги върнем на Брюксел. Г-н Николиан препоръча на Управляващият орган да даде възможност и да подскрепи финансово проекти, които са за изграждане на пазарни структури. Този казус отекна като задължително условие за реализиране целите на програмата на които ГД МОРЕ държи да се случят. Той препоръча управляващите МИРГ по ОС 4 да увеличат консултациите със заинтерисованите страни, за да се повиши и при тях усвояването на средства.
От експозето на представителя на Националният гаранционен фонд прозвучаха статистики, които не промениха особево мнението на бизнеса за размера на лихвите и тяхното използване.
От БГ ФИШ отново настояхме да се предложи и гласува процедура за участие на сектора в преразпределението на средства между мерките с цел да се даде прозрачност и процедурата да се осъществи на този коминтет. Мнението на асоциацията е, че трябва и може да се спаси това, което е останало като неусвоени парични средства, като се насочат към «истинските» , стратегически проекти, а не към такива, които ще изгребват тиня от дъната на язовирите.
От ГД МОРЕ съобщиха, че най-рано новия Регламент, за новия програмен период ще бъде приет в края на годината и най-оптимистичния срок за прием на проекти за новия програмен период ще започне март-април 2014 г. , ако страните членки са готови и са с утвърдени вече програми.

д-р Йордан Господинов

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре