Новини

Благодарствено писмо до г-жа Лори Евънс Генерален Директор на ГД МОРЕ

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №020-18.07.2013 г.

ДО
ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД МОРЕ
Г-ЖА ЛОРИ ЕВЪНС
КОПИЕ: ДО
Г-ЖА АЛБЕНА АМИНКОВА

Уважаеми г-жо Евънс,
Уважаема г-жо Аминкова,

С настоящето писмо "Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ” желае да изрази своята благодарност за изразената подкрепа в писмо Ref. Ares (2013) 2248463 - 18/06/2013.

"Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ” високо цени готовността за сътрудничество и намирането на ефикасни и ефективни решения за разпределение на средствата между осите и мерките на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013”, особено създаването на подходящ механизъм, който да предвижда участието на съответните органи и заинтересовани страни в този процеса на вземане на решения.

Асоциацията счита, че е в контекста на постигане на предизвикателствата в програмен период 2007-2013 г., натрупаните проблеми и ясно очертаният финансов дефицит създаването на механизъм за вземане на решения с участието на неправителствения сектор и представители на бизнеса е от изключителна важност, с оглед постигане на целите на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013 ”.

От съществено значение при утвърждаване на изменението на финансовия план на програмата е да се вземе предвид, че генерираният финансов дефицит в Мярка 2.6 е в следствие на периодичното алокиране на средства от нея в други мерки, което прави невъзможно изпълнението на проекти и като резултат компрометира постигането на целите и.

В заключение "Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ”, приветства установяването на тясно сътрудничество между ГД „Морско дело и рибарство", Управляващия орган, неправителствения сектор и представители на бизнеса в процесите по вземане на решения, което несъмнено ще гарантира прозрачността и адекватността на взетите решения за управлението на финансовия ресурс по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013.


18.07.2013 г. С уважение:
Гр.София

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре