Новини

Позиция и предложения на браншови организации от хранителната индустрия

До
Проф. Димитър Греков
Министър на замеделието и храните

Относно: Позиция и предложения на браншови организации от хранителната индустрия

Уважаеми професор Греков,
Във връзка с проведената среща в Министерството на земеделието и храните на 07.06.2013 г., браншовите асоциации на производителите на храни:
Асоциация на месопреработвателите в България;
Асоциация на млекопреработвателите в България;
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България;
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ;
Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България;
Съюз на пивоварите в България;
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци;
Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България;
и представители на социалните партньори:
Синдикат на производителите на бира, храни и напитки - КНСБ
представяме на Вашето внимание, консолидирана позиция по поставените от Вас въпроси, а именно:
Представителите на индустриите, генериращи продукти с висока добавена стойност, считаме за крайно наложително да получим адекватното на приноса ни към българската икономика място в политиките и структурата на Министерството на земеделието и храните. Преработвателната индустрия в сектор храни представлява една четвърт от промишлеността на България. В тази връзка предлагаме да бъде назначен отделен заместник министър, отговарящ за преработката, вътреобщностната и експортната търговия с храни от животински и неживотински произход.
Като основни работодатели и данъкоплатци настояваме за въвеждане и спазване на ясни правила за диалог с бизнеса, регламентиращи най-малко:
- Изготвяне и предоставяне на бизнеса за съгласуване на работна програма и план за промяна в нормативната уредба. Програмата следва да има механизъм за отчетност на нейното изпълнение;
- Задължително и неформализирано изготвяне на оценка на въздействие, която да придружава всеки проект на нормативен акт или такъв с еквивалентен ефект на промяна/интерпретиране на законодателството (заповед, ръководство по прилагане и т.н.). Задължително участие на браншовите организации в този процес;
- Участие на бизнеса при изготвянето на позиции по проектите на хармонизирани актове, обсъждани в европейските институции. Всяка позиция да съдържа задължителните реквизити – „оценка на въздействие“ и „очаквано отражение върху бизнеса (вкл. финансово)“;
- Задължително съгласуване на годишния и многогодишния план за контрол с браншовите организации. Планът да се изготвя на база извършена и публично оповестена оценка на риска и приоритетно да е основан върху изпитване на крайни продукти от търговската мрежа. Прекратяване на практиката контролната дейност да се фокусира изключително върху дейността на функциониращите и законово регистрирани предприятия. Завишаване на честотата на контрол на храните от внос и от вътрешнообщностна търговия. Планирането на контролните дейности освен степента на риск, да се формира на основа ежегодно извършван анализ на типа, честотата и обектите на нарушения. Данни за резултатите от контролната дейност да се предоставят на браншовите организации – минимум два пъти годишно;
- Ефективно участие на браншовите организации в процеса на програмиране и контрол по изпълнение на схемите по Оперативната програма, чрез включване на поне по един представител от бранш в Комитета по наблюдение ;
- Формиране и провеждане на отговорна комуникационна политика на Министерството и подчинениете му структури, базирана на приципите на лоялност към партньорите, обективност и надеждност на информацията. Разчитаме на Вашата подкрепа и решително противопоставяне на налаганата през последните години PR атака от страна на институции и отделни личности, които със своите изказвания и действия трайно насаждат на обществото образа на „престъпник” на българската хранителна индустрия.
Неспазването на което и да било от тези изсквания според нас логично следва да води до отстраняване на съответното отговорно ръководно лице от поста му.
Основните проблеми в сектора, попадащи пряко в обхвата на отговорностите на мининстерството, са свързани със Закона за храните и подзаконовите актове към него, по отношение на правните разпоредби и тяхното прилагане. В правно-материален аспект считаме, за необходимо:
- Намаляване административната тежест за бизнеса (опростяване на режими и процедури, преразглеждане на вида и размера на заплащаните такси, и т.н.)
- Премахване на несъответстващите на европейското хармонизирано законодателство разпоредби в законови и подзаконови актове;
- Фокусиране на регулациите в аспектите на безопасността на храните и на информираността на потребителите и преустановяване на опитите да се регламентират с административни мерки изисквания към качеството на продуктите и начина им на производство;
- Премахване на необоснованите, непропорционални и намаляващи конкурентоспсобността на бизнеса национални изисквания, с които се създава свръхрегулация, засягаща само българските производители;
- Създаване на ефективен санкционен механизъм за борба със сивия сектор;
- Регламентиране на административна и финансова отговорност в случай, на уронване пресижа и финансови загуби за предприятие или бранш в следствие на неправомерни действия от страна на държавни служители и представители на държавните институции.

По отношение на прилагането на Закона на храните:
- Извършване на официален контрол по ясни и прозрачни правила, структуриран в съгласуван с браншовите организации план, базиран на анализ на риска и с фокус върху предлаганите на пазара храни. Интерпретации/тълкувания на законовите разпоредби следва да бъдат обект на съгласувани с браншовите организации и публично оповестени административни актове;
- Еквивалентност и равнопоставеност на произвежданите в страната храни спрямо тези от вътрешнообщностна търговия и внос по отношение на изисквания, честота и обхват на котрол;
- Въвеждане на ефективен контрол върху продажбите на храни от разстояние. Създаване на адекватен капацитет за мониторинг и контрол върху рекламата, представянето и предлагането на храни чрез канали на дистрибуция от разстояние (електронна търговия).

Осъзнаваме изключително важната си функция за задълбочаване на връзките между бизнеса и науката както в насока стимулиране на иновациите, така и за обезпечаването на квалифицирани кадри за хранителната индустри. Възможности за подкрепа, включително финансова, считаме за удачно в следните примерни направления:
- Изграждане и поддържане на съвременна лабораторно-аналитична база в рамките на университетите, която едновременно да може да се използва за обучителна, научно-изследователска дейност и за провеждане на изпитвания в партньорство с браншовите организации и отделни компании;
- Създаване на механизъм за партньорство и обмяна на научна информация в областите и по проблемите пряко засягащи бизнеса;
- Улесняване процесите на обучение и запознаване на студентите и учениците със съвременните производствени процеси и технологии. Една такава форма би била въвеждането в учебните програми на задължителен стаж по специалността с хорариум часове, отчитан в общия норматив за степените бакалавър и магистър;
- Разкриване и поддържане на специализирани професионални паралелки в професионалните гимназии и техникуми, териториално позиционирани в местата на създадена и развита индустрия;
- Създаване на партньорства за организиране на форуми насочени към насърчаване на иновациите (съвместно участие в подготовката на специализирани информационни издания, конкурси за иновации)
- Подкрепа за обмяна на опит, повишаване и поддържане на квалификацията на обучаващите преподаватели, отличните студенти и водещи специалисти от производствените предприятия.

В заключение Ви благодарим за обявените намерения за тясно сътрудничество и очакваме конкретни действия в подкрепа развитието на сектора.

Асоциация на месопреработвателите в България Асоциация на млекопреработвателите в България

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България


Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ


Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България
Съюз на пивоварите в България


Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България

Синдикат на производителите на бира, храни и напитки - КНСБ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре