Новини

Покана за провеждане на Общо събрание на БГ ФИШ

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com bgfish1964@gmail.com
Изх. №010/17.03.2013.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ
БГ ФИШ

ПОКАНА
Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 12.04.2013 г. /петък/ от 13.00 часа в гр. Девин, хотел “Исмена” - конферентна зала.


Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия.
2. Презентации на фирми със съпътстващи дейности.
3. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2012 г.
4. Приемане на финансовия отчет за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2012 г.
5. Разни
6. Закриване на ОС
 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре