БГ закони

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6б, ал. 3, т. 2 думата „изделие“ се заменя с „краен продукт“.
§ 2. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението по чл. 11 началникът на митницата разпорежда връщане на акциза или прихващане с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция „Митници“.“
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 24, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За целите на прилагане на ал. 1 лицата следва да разполагат с анализен сертификат.“
§ 4. Създава се чл. 13б:
„Чл. 13б. (1) За прилагане на разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона при зареждане на плавателни и въздухоплавателни средства с енергийни продукти се прилага процедурата по износ по смисъла на чл. 161, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността.
(2) Освобождаването от облагане с акциз по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона на газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и енергийни продукти, съдържащи газьол, с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 за плавателни средства се прилага само при условие, че газьолът е маркиран.
(3) За целите на прилагане на ал. 2 лицата следва да разполагат с анализен сертификат или протокол, в който трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3.“
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „а в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона – по седалище на авиационния оператор, съответно корабопритежателя“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 3 думите „чл. 24, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 24, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5“.
§ 6. В чл. 15:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За установяване съдържанието на акцизната стока в крайния продукт и/или определяне на кода по КН митническите органи могат да вземат проби за лабораторен анализ.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 7. В чл. 23а:
1. В ал. 1 след думата „лицето“ се добавя „извършило доставката на енергийните продукти за зареждане на въздухоплавателните средства или плавателните съдове“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Искането по ал. 1 се подава не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са получени енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциза.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея т. 1 и 2 се изменят така:
„1. копия от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз, копия от акцизните данъчни документи за получените енергийни продукти с посочен размер на акциза или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз;
2. документи, доказващи доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства (ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд или съответното въздухоплавателно средство).“
§ 8. Създава се чл. 23б:
„Чл. 23б. (1) Извън случаите на чл. 23а, когато енергийни продукти са използвани за зареждане на кораби, извършващи стопански риболов в Черно море и река Дунав, искането за възстановяване се подава от лицето, притежател на разрешително за стопански риболов в Черно море и река Дунав, получило удостоверение за право за извършване на стопански риболов, издадено от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, до началника на митницата по седалище на лицето.
(2) Искането по ал. 1 се подава не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са получени енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциз.
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копия от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз, копия от акцизните данъчни документи за получените енергийни продукти с посочен размер на акциза или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз, копие на корабните дневници, в които са вписани операциите по зареждане на горивото;
2. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане съгласно приложение № 9 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.), съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който е виден инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
3. анализен сертификат по чл. 62, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3.
(4) Митническите учреждения могат да изискват и други документи с цел правилното прилагане на разпоредбите за възстановяване по чл. 26 от закона.“
§ 9. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Митницата, в която е подадено искането по чл. 23, ал. 1, чл. 23а, ал. 1 и чл. 23б, ал. 1, извършва проверка за изпълнение на изискванията за възстановяване на акциз и за наличието на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция „Митници“.“
§ 10. В чл. 25 думите „и чл. 23а, ал. 1“ се заменят с „чл. 23а, ал. 1 и чл. 23б, ал. 1“.
§ 11. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението по чл. 25 началникът на митницата разпорежда връщане на акциза или прихващане с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция „Митници“.“
§ 12. В чл. 26д ал. 8 се отменя.
§ 13. В чл. 30, ал. 5 след думите „данъчен склад“ се поставя запетая и се добавя „включително при освобождаване на обезпечение“.
§ 14. Създава се чл. 49б:
„Чл. 49б. (1) За издаване на разрешение от директора на Агенция „Митници“ в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6 от закона в заявлението за прекратяване на издадения лиценз за управление на данъчен склад лицензираният складодържател посочва следната информация:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
3. идентификационен номер на данъчния склад, лицензът за който лицензираният складодържател иска да бъде прекратен и от който облепените с бандерол акцизни стоки ще бъдат изведени;
4. идентификационен номер на данъчния склад, в който ще бъдат въведени акцизните стоки;
5. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
6. опис на облепените върху акцизните стоки бандероли, в който са отразени, търговско наименование на стоките с код по КН, търговска марка, вид на бандерола, серия, номер (от – до), емисия, продажна цена/действително алкохолно съдържание по обем (% vol), вместимост на потребителската опаковка, номер и дата на приемно-предавателните протоколи за получените бандероли;
7. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута.
(2) В 14-дневен срок от постъпване на искането директорът на Агенция „Митници“ издава разрешение за транспортиране на акцизните стоки или мотивиран отказ. Разрешението съдържа:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
3. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на извеждане на облепените с бандерол акцизни стоки, за който лицензираният складодържател иска да бъде прекратен лицензът за управление на данъчен склад;
4. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на въвеждане на акцизните стоки;
5. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
6. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута;
7. наименование и код на компетентните митнически учреждения по местонахождение на данъчните складове.
(3) Издаденото разрешение или отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При транспортиране на акцизни стоки към електронния административен документ се прилагат и копие от описа по ал. 1, т. 6 и разрешението по ал. 2.“
§ 15. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона лицензираният складодържател подава заявление за унищожаване на акцизните стоки до началника на митницата по местонахождението на данъчния склад.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. име/наименование, седалище и адрес на управление и единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател и идентификационен номер на данъчния склад;
3. точен адрес на данъчния склад;
4. точно количество и вид на акцизните стоки, код по КН и търговското им наименование;
5. обосновка за необходимостта от унищожаване на акцизните стоки.
(3) При унищожаване на акцизни стоки, облепени с бандерол, към заявлението се прилага и опис на облепените върху акцизните стоки бандероли, в който са отразени, търговско наименование на стоките с код по КН, търговска марка, вид на бандерола, серия, номер, емисия, продажна цена/действително алкохолно съдържание по обем (% vol), вместимост на потребителската опаковка, номер и дата на приемно-предавателните протоколи за получените бандероли.
(4) Акцизните стоки, облепени с бандерол, се бракуват и унищожават с протоколи след проверка от компетентната митница на описа по ал. 3 и след доказване на автентичността на бандеролите по безспорен начин. Автентичността се установява от митнически служители, оправомощени със заповед на директора на Агенция „Митници“, в срок до 3 месеца от подаване на заявлението по ал. 1.
(5) При констатиране на неистински или подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а акцизните стоки, облепени с бандероли, се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.
(6) Акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават от комисия, в която задължително участие вземат представители на Министерството на финансите, определени със заповед на министъра на финансите, и митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“.
(7) Акцизните стоки, върху които не е поставен бандерол или същият е отлепен, се бракуват и унищожават с протоколи от комисия, определена със заповед на директора на Агенция „Митници“.
(8) Акцизните стоки, включително когато са облепени с бандерол, се унищожават по начин, непозволяващ повторната им употреба.
(9) Разходите по унищожаването са за сметка на лицето по ал. 1.
(10) Акцизните стоки се транспортират до мястото на тяхното унищожаване, придружени със заверен от митническото учреждение екземпляр от заявлението по ал. 1 и от описа по ал. 3.
(11) В случаите по ал. 5 след приключване на административнонаказателното производство акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция „Митници“.
(12) При унищожаване на акцизните стоки, облепени с бандерол, себестойността на бандеролите не се възстановява.“
§ 16. Създава се чл. 53б:
„Чл. 53б. В случаите по чл. 25б от закона унищожаването се извършва по реда и по начина, определени в чл. 53а, като се отчита съответната специфика.“
§ 17. Създава се чл. 56з:
„Чл. 56з. В случаите по чл. 76в от закона, когато акцизни стоки ще се поставят под режим отложено плащане на акциз, уведомлението по чл. 76в, ал. 4, т. 1 от закона се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стокитe, до началника на митницата по местонахождение на данъчния склад. Обезпечението по чл. 76в, ал. 4, т. 2 се освобождава след предоставяне на доказателства за вписването на акцизната стока в Регистър „Дневник на складовата наличност“.“
§ 18. В чл. 58б, ал. 1 думите „учредено с депозит в пари“ се заличават.
§ 19. В чл. 64, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Протоколът се съставя в два екземпляра – за лицето и за митницата.“
§ 20. В чл. 66:
1. Създава се нова ал. 8:
„(8) При констатиране на неистински или подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.“
2. Досегашната ал. 8 става съответно ал. 9.
3. Досегашната ал. 9 става съответно ал. 10 и в нея думите „по ал. 8“ се заменят с думите „по ал. 9“.
4. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.
5. Създава се ал. 13:
„(13) В случаите по ал. 8 след приключване на административнонаказателното производство бандеролите се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция „Митници“. Екземпляр от констативния протокол за унищожаване на бандеролите се изпраща на отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа“ в Министерството на финансите.“
6. Създава се ал. 14:
„(14) Бандеролите по ал. 13 се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба.“
§ 21. В чл. 66а:
1. В ал. 2 след думите „лицензиран складодържател, или“ думата „от“ се заменя с „на“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Бракуват се само бандероли с видими всички реквизити и защити и след безспорно доказване на автентичността им от митничес-ки служители, оправомощени със заповед на директора на Агенция „Митници“.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.“
4. Досегашните ал. 5 и 6 се отменят.
5. Досегашната ал. 3 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Протоколът по ал. 7 се съставя в 60-дневен срок от предаването на бандеролите от лицата в компетентното митническо учреждение. Протоколът се съставя в два екземпляра – за лицето и за съответната митница.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
8. Създават се ал. 10 – 13:
„(10) Към протокола по ал. 7 се прилагат заверени копия на листовете, облепени с бандероли.
(11) Бракуваните бандероли се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция „Митници“. За унищожените бандероли комисията изготвя незабавно констативен протокол.
(12) В случаите по ал. 4 след приключване на административнонаказателното производство бандеролите се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция „Митници“.
(13) Бандеролите се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба.“
§ 22. Член 67 се отменя.
§ 23. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. Унищожените съгласно чл. 53а, ал. 6 и чл. 66а, ал. 11 бандероли се снемат от отчет в съответната митница.“
§ 24. В чл. 68а, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите на унищожаване на акцизни стоки, облепени с бандероли, и описа по чл. 53а, ал. 3“.
§ 25. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „влизане в сила на нов размер на акцизната ставка или на“ и думите „алкохолни напитки и“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „алкохолни напитки и“ и думите „в присъствието на митнически служител“ се заличават.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 26. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) В случаите по чл. 123, ал. 4 от закона описът на стоките се изготвя в 2 екземпляра – един екземпляр за митническото учреждение и един екземпляр за лицето, по образец съгласно приложение № 13.
(2) Описът по ал. 1 се представя едновременно с писменото уведомление по чл. 123, ал. 4 от закона.“
§ 27. В чл. 76:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистърът по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:
1. общи данни:
а) идентификационен номер на лицензирания складодържател;
б) идентификационен номер на данъчния склад;
в) единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. данни за акцизните стоки, постъпили в данъчния склад:
а) търговско наименование на стоката;
б) търговска марка;
в) код на акцизния продукт;
г) код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското й наименование;
д) мерна единица;
е) количество на стоките, посочени в прид-ружителния административен документ/електронния административен документ/опростен придружителен документ или друг документ, а в случаите, когато е разрешено постъпване в данъчен склад на стоки с платен акциз – количеството на стоките, посочено в акцизния данъчен документ, във фактурата или в друг документ;
ж) действително количество на постъпилите акцизни стоки;
з) номер и дата на придружителния административен документ/електронен админис-тративен документ/опростен придружителен документ или друг документ, а в случаите, когато е разрешено постъпване в данъчен склад на стоки с платен акциз – количеството на стоките, посочено в акцизния данъчен документ, във фактурата или в друг документ;
и) начин на постъпване;
3. данни за акцизните стоки, изведени от данъчния склад, и за вложените в производството в данъчния склад:
а) търговско наименование на стоката;
б) търговска марка;
в) код на акцизния продукт;
г) код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското й наименование;
д) мерна единица;
е) количество на стоките, посочени в придружителния административен документ/електронния административен документ или в акцизния данъчен документ, а в случаите, когато стоките са вложени в производството в данъчния склад или се извеждат стоки с платен акциз – количеството на стоките, посочено в друг документ;
ж) номер и дата на придружителния административен документ/електронния админис-тративен документ или на акцизния данъчен документ, а в случаите, когато стоките са вложени в производството в данъчния склад или се извеждат стоки с платен акциз – номер и дата на друг документ;
з) дата на връщане на третия екземпляр на придружителния административен документ по буква „ж“ или датата на регистриране в компютърната система на съобщението за получаване;
и) предназначение на стоките;
4. данни за количество на загубите от естествени фири по време на съхранението и при транспортирането на изведените от данъчния склад акцизни стоки.“
2. В ал. 3 в основния текст думите „буква „ж“ се заменят с „буква „и“.
3. В ал. 4 в основния текст думите
„буква „ж“ се заменят с „буква „и“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В регистъра по ал. 1 се вписват и данни за бандеролите в случаите, когато за стоките се изисква поставяне на бандерол, за броя на бандеролите, налични в началото на данъчния период, постъпили в данъчния склад през данъчния период, използвани, върнати и налични в края на данъчния период, както следва:
1. номер и дата на документа за получаване на бандеролите;
2. вид на бандерола;
3. серия и номера на бандеролите;
4. вместимост на опаковката;
5. алкохолно съдържание по обем % vol.;
6. продажна цена в левове;
7. емисия на бандеролите.“
§ 28. В чл. 83:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите на чл. 87, ал. 8 от закона подателят се уведомява за приемането на акцизната декларация чрез електронно съобщение-отговор, съдържащо регистрационен номер на декларацията и дата на приемането й.“
§ 29. В чл. 84:
1. В ал. 1 думата „магнитен“ се заменя с „електронен носител на информация (дискета, CD или преносима флаш памет)“, а думите „в приложение № 18“ се заменят със „със заповед на директора на Агенция „Митници“.
2. В ал. 2 думата „магнитен“ се заменя с „електронен носител на информация (дискета, CD или преносима флаш памет)“, а думите „в приложение № 19“ се заменят със „със заповед на директора на Агенция „Митници“.
3. В ал. 3 думата „магнитен“ се заменя с „електронен носител на информация (дискета, CD или преносима флаш памет)“ и след думата „носител“ се добавя „или по електронен път“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 87, ал. 8 и чл. 88, ал. 4 от закона конкретните изисквания и формата на данните за подаване по електронен път се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.“
§ 30. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Освободените от акциз крайни потребители са задължени до 15-о число на месеца, следващ края на тримесечието, да представят в митницата, издала удостоверението, рекапитулативна декларация за получените и използвани продукти, която да съдържа следните данни по търговско наименование, код на акцизния продукт, код по КН на енергийните продукти и мерна единица:
1. налични количества в началото на тримесечието;
2. получени количества през тримесечието;
3. използвани количества през тримесечието по цели на използване;
4. използвани количества през тримесечието за цели, различни от посочените в удостоверението;
5. налични количества в края на тримесечието.
(2) Декларацията по ал. 1 може да се подава и по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) В случаите по ал. 2 конкретните изисквания и формата на данните за подаване по електронен път се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.“
§ 31. В чл. 98 ал. 4 се изменя така:
„(4) Когато определените в ал. 1, 2 и 3 изисквания са изпълнени, митницата по ал. 1 съгласува метода за денатуриране след положително становище от Централната митническа лаборатория на Агенция „Митници“.“
§ 32. Създава се чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) Маркирани енергийни продукти се превозват на територията на страната само с транспортни средства, на които лицата са инсталирали за собствена сметка глобална система за позициониране (GPS).
(2) Глобалната система за позициониране (GPS) се състои от:
1. GPS/GSM устройство;
2. акселерометрични датчици за контрол на всички входове и изходи на съдовете за транспортиране, на които не са монтирани средства за измерване;
3. контролер за разчитане на данните от монтираните средства за измерване и контрол от датчиците;
4. техническо устройство, осигуряващо автономно захранване на системата или GPS.
(3) Глобалната система по ал. 1 трябва:
1. да включва елементи, притежаващи съответните сертификати за влагане като оборудване в транспортни средства за превоз на горива;
2. да събира данните от монтираните на транспортното средство средства за измерване и контрол и датчици и да ги предава чрез GSM мрежа към Агенция „Митници“;
3. да осигурява непрекъсваемост на сигнала от GPS устройството към Агенция „Митници“, предавайки данните в реално време.
(4) Данните от средствата за измерване и контрол и от датчиците, които следва да се предават, както и формата на протокола за тяхното предаване към Агенция „Митници“ се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.
(5) Лицата, собственици на съдове за транспортиране на маркирани енергийни продукти, на които е монтирана глобална система за позициониране (GPS), носят отговорност за достоверността на информацията по ал. 4, която се предава към Агенция „Митници“.
(6) За целите на прилагане на ал. 4 съдовете за транспортиране, предназначени за шосеен транспорт (сухопътен, в т. ч. жп), следва да разполагат със средства за измерване и контрол, отчитащи разтовареното количество гориво, а съдовете за транспортиране, предназначени за воден транспорт, следва да разполагат със средства за измерване и контрол, отчитащи натовареното и разтовареното количество гориво.
(7) Средствата за измерване и контрол по ал. 6 следва да разполагат с функционалност за предаване на показанията им към контролера по ал. 2, т. 3.
(8) Глобалната система за позициониране (GPS) се инсталира в присъствието на митнически служител на съдове за транспортиране, които са част от транспортното средство.
(9) Монтираното GPS устройство, което е част от глобалната система за позициониране, трябва да бъде пломбирано от митническите органи.“
§ 33. В глава шеста в заглавието на раздел ІV думата „издаване“ се заменя с „Ред за издаване“.
§ 34. Член 112 се отменя.
§ 35. Член 113 се отменя.
§ 36. В чл. 114:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „тютюневи изделия“ се добавя „по чл. 90а, ал. 1 от закона“;
б) в т. 5 думите „по чл. 112, ал. 2, т. 4, буква „а“ се заменят с „по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона“;
в) в т. 6 думите „по чл. 112, ал. 2, т. 4, буква „б“ се заменят с „по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „б“ от закона“;
г) в т. 12 думите „по чл. 112, ал. 2, т. 8 и 9“ се заменят с „по чл. 90а, ал. 2, т. 8 и 9 от закона“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 37. Член 115 се отменя.
§ 38. Член 116 се отменя.
§ 39. В чл. 117:
1. В ал. 1 след думите „се издава“ се добавя „по образец съгласно приложение № 19б“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 40. Член 118 се отменя.
§ 41. Член 120 се отменя.
§ 42. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, в т. 2 думите „чл. 24, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от закона“ се заменят с „чл. 24, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от закона“.
§ 43. Приложение № 7к към чл. 55а, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 7к към чл. 55а, ал. 2
Национални кодове за енергийни продукти
EPC CAT Единица Описание
E001* Е GJO Енергийни продукти с код по КН 2701, 2702 и 2704
E002 Е kg Енергийни продукти с код по КН 2706
E003 Е kg Енергийни продукти с код по КН 2707 91 и 2707 99
E004 Е litre Енергийни продукти с код по КН 2709
E005 Е litre Енергийни продукти с код по КН 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55
E006 Е kg Енергийни продукти с код по КН 2710 19 71 до 2710 19 99, с изключение на консистентни смазки (греси)
E007 E kg Тежки масла, различни от смазочните с код по КН 2710 19 99
E008 Е kg Енергийни продукти с код по КН 2710 91 и 2710 99
E009* Е GJO Енергийни продукти с код по КН 2711 11 и 2711 21
E010 Е kg Енергийни продукти с код по КН 2711 29
Е011 Е kg Енергийни продукти с код по КН 2901 21 до 2902 19
E012* Е kWh Енергийни продукти с код по КН 2716
E013 Е litre Енергийни продукти с код по КН 2909 19 90, 3811 11 и 3811 90

* По отношение на E001, Е009 и E012 не се прилага режим отложено плащане на акциз.“

§ 44. Приложение № 12б към чл. 66б, ал. 3 се отменя.
§ 45. В приложение № 12в към чл. 68а, ал. 1 думите „Върнати бандероли включват върнати неизползвани бандероли и бандероли, върнати за бракуване, за които са подписани съответно констативен протокол или протокол за бракуване. Информация за върнати неизползвани бандероли и бандероли, върнати за бракуване, се попълва на отделен ред.“ се заменят с „Върнати бандероли включват върнати неизползвани бандероли, бандероли, върнати за бракуване, и унищожени бандероли, облепени върху унищожени акцизни стоки, за които са подписани съответният констативен протокол или протокол за бракуване. Информация за върнати неизползвани бандероли, бандероли, върнати за бракуване, и унищожени бандероли, облепени върху унищожени акцизни стоки, се попълва на отделен ред“, а думите „Налични бандероли в началото/края на отчетния период – включва облепени върху акцизни стоки налични в обекта на лицето, както и неизползвани бандероли.“ се заменят с „Налични бандероли в началото/края на отчетния период – включва облепени върху акцизни стоки налични в обекта на лицето, неизползвани бандероли, както и върнати бандероли, които са предадени на митницата, но за тях към датата на предоставяне на отчета не са подписани съответният констативен протокол или протокол за бракуване.“
§ 46. Приложения № 15, 16 и 17 към чл. 82, ал. 1, т. 1, чл. 82, ал. 1, т. 2 и чл. 82, ал. 1, т. 3 се изменят така:
„Приложение № 15 към чл. 82, ал 1, т. 1
Приложение № 16 към чл. 82, ал 1, т. 2
Приложение № 17 към чл. 82, ал 1, т. 3

Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя

§ 47. Приложение № 18 към чл. 84, ал. 1 се отменя.
§ 48. Приложение № 19 към чл. 84, ал. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 49. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
2243

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре