БГ закони

Проект на ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ-месец ноември 2010 г.

В зелен цвят – новоприети текстове В розов цвят – текстове от сега действащия закон, които ще отпаднат ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) С този закон се уреждат отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми. (2) Законът има за цел да осигури: 1. устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми; 2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) развитие на стопанския и любителския риболов и аквакултурите; 3. прилагане на правилата за отговорен риболов; 4. повишаване потреблението на риба и рибни продукти в страната. Чл. 2. (1) Рибностопанските обекти са собственост на държавата и общините, на юридически и физически лица. (2) Правото на собственост върху рибните ресурси в обектите по ал. 1, които са предмет на този закон, принадлежи на собственика на съответния обект или на лицата, на които са предоставени права за ползване на рибния ресурс по силата на договор или на друго правно основание. (3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Правото на собственост върху рибните ресурси в обектите и съоръженията за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми принадлежи на лицето, регистрирано за производство на аквакултури по реда на чл. 25. Чл. 3. (1) Рибностопански обекти са: 1. естествени води и водни обекти - по смисъла на Закона за водите; вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталният шелф и изключителната икономическа зона на Черно море и българският участък на р. Дунав - по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; всички останали реки и стари речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата; 2. изкуствени водни обекти - язовирите, бентовете и изравнителите, каналите, баластриерните водоеми, хидропарковете, технологичните водоеми на електрическите централи и на други индустриални предприятия или земеделски стопанства; 3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) специализирани обекти за аквакултури - басейни и други съоръжения, изградени за тази цел. (2) Рибните ресурси в рибностопанските обекти по ал. 1 се ползват от физически и юридически лица при условията и по реда на този закон и на Закона за водите, както следва: 1. за стопански и любителски риболов се ползват българският участък на р. Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в Черно море, крайдунавските и крайморските езера и блата; 2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за любителски риболов се ползват крайдунавските и крайморските езера и блата и вътрешните езера и блата, реките и старите речни корита, баластриерните водоеми, бентовете и изравнителите, гребните канали, хидропарковете и язовирите; 3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) обектите по ал. 1, т. 2 и 3 се ползват за стопански риболов и аквакултури; същите обекти могат да се ползват и за любителски риболов при условия и по ред, определени от лицето, което притежава разрешителното за стопански риболов, или от регистрираните по чл. 25 лица. Глава втора. УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните, министъра на транспорта и министъра на околната среда и водите приема Национална програма за рибарството и аквакултурите. (2) Националната програма за рибарството и аквакултурите включва: 1. анализ на състоянието и тенденциите за развитие на рибарството и аквакултурите, производството, равнището на технологиите, маркетинга, качеството на продукцията, потребителското търсене и други елементи на отрасъла; 2. мерки за опазване на биоразнообразието във водните екосистеми и за устойчиво развитие на рибните ресурси в тях; 3. подпомагане на рибарството и аквакултурите чрез мерки за: а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) технологично и техническо обслужване и оборудване; б) изпълнение на краткосрочни и дългосрочни проекти в областта на рибарството и аквакултурите; в) преструктуриране и модернизация на риболовния флот и риболовните пристанищни съоръжения; г) организация на пазара на риба и други водни организми; д) организиране и провеждане на изследователски програми и проекти; е) финансиране на включените в програмата мероприятия за развитие на отрасъла; ж) наблюдение, оценка и контрол върху изпълнението на програмата по ал. 1. (3) Средствата по изпълнение на програмата се набират от: 1. субсидии от републиканския бюджет по ред, определен с Наредба на министъра на земеделието и храните; 2. целеви постъпления от местни и чуждестранни лица или от международни организации или помощи, предоставени по програми на Европейския съюз. (4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните съвместно с министъра на транспорта и министъра на околната среда и водите, според компетенциите си, ръководят и контролират изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите. (5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Националната програма за рибарството и аквакултурите по ал. 1 се приема за период до 7 години. (6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите се отчита ежегодно до месец март пред Министерския съвет от министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на транспорта. Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните определя с решение видовете държавни помощи в областта на рибарството съгласно изискванията на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи. (2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните уведомява Европейската комисия за планираните нови схеми за помощ или индивидуални помощи или съществени промени на съществуващи държавни помощи, подлежащи на уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност. (3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните поддържа регистър на разрешените от Европейската комисия държавни помощи и регистър на минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Европейската комисия. (4) Държавен фонд "Земеделие" прилага разрешените от Европейската комисия схеми на помощ или индивидуални помощи и минимални помощи. (5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи се определят с наредба на министъра на земеделието и храните. Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми се извършват от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на земеделието и храните. (2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и териториални звена. (3) Дейността и структурата на ИАРА се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Чл. 6. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите по: 1. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) управление на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство в качеството си на управляващ орган; 2. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) прилагане на Общата политика по рибарство на Европейския съюз; 3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) изпълнение на Националната програма за рибарството и аквакултурите съвместно с Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта; 4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) опазване на рибните ресурси и контрол по спазването на правилата за любителския риболов и рибностопанските дейности; 5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) издаване на разрешителни за стопански риболов и регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми; 6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) създаване и поддържане на информационно-статистическа система за рибарство и аквакултури; 7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) представяне на Република България в международните организации; 8. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разпределяне на квотите на Република България за улов на риба, предоставени по международни споразумения и договори; 9. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) предоставяне на правото на ползване върху рибните ресурси - частна държавна собственост; 10. (предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) други дейности, възложени й със закон или с решение на Министерския съвет. (2) Индивидуалните административни актове на изпълнителния директор на ИАРА, издавани при прилагането на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г. подлежат на обжалване по административен ред пред министъра на земеделието и храните. (2) (3)(Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Изпълнителната агенция "Морска администрация" и НВМС осъществяват съвместна дейност по регистрацията и контрола на риболовните кораби. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води регистър на риболовните кораби. (3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява съвместна дейност с Главна дирекция "Гранична полиция" за контрол на чуждестранните риболовни кораби. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури осъществява при необходимост съвместна дейност с Главна дирекция "Гранична полиция" за контрол на риболовните кораби, риболова и рибностопанските дейности в граничните зони. Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните осъществява охраната на рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов на териториите на действие на неговите териториални поделения и звена, и контрол по спазване на правилата за любителски риболов при условията и по реда на този закон и на Закона за горите. Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Към министъра на земеделието и храните като консултативен орган се създава Научно-технически съвет по рибарство и аквакултури (НТСРА). (2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед състава на Научно-техническия съвет по рибарство и аквакултури, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Националната ветеринарномедицинска служба, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителната агенция по горите, Изпълнителна агенция "Морска администрация", научни организации в областта на рибарството и аквакултурите, организациите по чл. 10, признати за представителни, и националното риболовно сдружение по чл. 11, ал. 3. (3) Научно-техническият съвет по рибарство и аквакултури: 1. обсъжда и дава становища по съставянето и изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите, по правилата за отговорен риболов, участва в разработването на проекти на нормативни актове, програми и документи и въпроси, свързани с отрасъла; поставени за разглеждане от министъра на земеделието и храните. 2. въз основа на състоянието на запасите от риба и други водни организми предлага мерки за тяхното опазване и възпроизводство; 3. обсъжда и предлага за утвърждаване общия допустим улов за определени видове риба и други водни организми, квотите и начина на тяхното разпределение; 4. докладва за икономическите и социалните последици по всички въпроси, за които дава становища, препоръки и съвети. (4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава правилник за устройството и дейността на НТСРА. Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Контролът по опазването на биологичното разнообразие на рибните ресурси се упражнява от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и храните. (2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Въвеждането на неместни видове и повторното въвеждане на местни видове риби и други водни организми във водните обекти се извършва по реда на Закона за биологичното разнообразие. Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните признава организации на производители на риба и други водни организми, които могат да бъдат кооперации, с изключение на кооперативните съюзи по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите, събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност, учредени от група производители на един или няколко вида риба или други водни организми. (2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Организациите по ал. 1 се признават, когато отговарят на изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за общата организация на пазарите на рибни продукти и аквакултури, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 104/2000". (3) Организациите по ал. 1 се признават въз основа на заявление до ИАРА, в което се посочват наименование, седалище и адрес на организацията. Към заявлението се прилагат: 1. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на организацията; 2. учредителният акт; 3. вътрешният правилник за дейността на организацията; 4. доказателства за икономическата активност; 5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) документ за регистрация по БУЛСТАТ; 6. последният счетоводен отчет с всички приложения към него или начален счетоводен баланс; 7. доказателства за способността да осъществяват заложените в правилника дейности; 8. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 17 от Закона за защита на конкуренцията. (4) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (5) При установени непълноти или неточности в представените документи в срок до 14 дни от получаването на заявлението на заявителя се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Ако в определения срок от получаване на съобщението заявителят не отстрани нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане. (6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В двумесечен срок от подаването на заявлението ИАРА изпраща представените документи на министъра на земеделието и храните с предложение за признаване или отказ за признаване на организацията на производители. В едномесечен срок от получаването на документите министърът на земеделието и храните със заповед признава организацията или прави мотивиран отказ, който може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ, когато не са представени достатъчно доказателства за икономическа активност и способност да осъществява заложените в правилника дейности съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 104/2000. (8) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните отменя със заповед признаването по ал. 6 в случаите, когато: 1. организацията не спазва изискванията по ал. 2; 2. признаването на организацията се основава на неверни данни; 3. организацията използва полученото признаване за цели, различни от посочените в нейния правилник. (9) При промяна на обстоятелствата по ал. 3 в 14-дневен срок организацията на производителите подава заявление до ИАРА и документи, удостоверяващи промяната. (10) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява контрол на признатите организации на производители за спазване на условията за признаване. (11) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните признава браншови организации, които са регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и отговарят на изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 104/2000. (2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (4) Браншовите организации се признават въз основа на заявление до изпълнителния директор на ИАРА, в което се посочват наименование, седалище и адрес на организацията. Към заявлението се прилагат: 1. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на организацията; 2. учредителният акт; 3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) документ за регистрация по БУЛСТАТ; 4. вътрешният правилник за дейността на организацията; 5. доказателства за представителност на организацията; 6. информация относно дейността на членовете на организацията; 7. информация за района, в който организацията ще осъществява своята дейност. (5) При установени непълноти или неточности в представените документи в срок до 14 дни от получаването на заявлението на заявителя се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Ако в определения срок от получаване на съобщението заявителят не отстрани нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане. (6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В двумесечен срок от подаването на заявлението ИАРА изпраща представените документи на министъра на земеделието и храните с предложение за признаване или отказ за признаване на браншовата организация. В едномесечен срок от получаването на документите министърът на земеделието и храните със заповед признава организацията или прави мотивиран отказ. (7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ, когато не са представени достатъчно доказателства за представителност на браншовата организация съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 104/2000. (8) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните може да отмени признаването по ал. 6 в случаите, когато: 1. браншовата организация не спазва условията на признаването; 2. браншовата организация не спазва изискванията по ал. 2; 3. признаването на браншовата организация се основава на неверни данни. (9) При промяна на обстоятелствата по ал. 4 в 14-дневен срок браншовата организация подава заявление до ИАРА и документи, удостоверяващи промяната. (10) ИАРА осъществява контрол на признатите браншови организации за спазване на условията на признаване. (11) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредба по прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 относно признаването на организациите на производителите на риба и други водни организми и браншовите организации. (2) Списъкът на признатите организации по ал. 1 се публикува на интернет страницата на ИАРА. Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, могат да се сдружават на основание на общността на техните интереси в териториални риболовни сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. (2) Сдруженията по ал. 1 могат да се сдружават на доброволен принцип в регионални сдружения и национално сдружение, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. (3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Национално риболовно сдружение е това, което обединява повече от половината риболовни сдружения, регистрирани в страната. (4) Националното риболовно сдружение представлява риболовците, сдружени при условията на ал. 3, и защитава техните интереси на национално и международно равнище, както и осъществява дейности във връзка с обучението, повишаване на риболовната култура на своите членове, популяризиране на риболовния спорт, съдействие за запазване на екосистемите и обогатяване на рибните запаси. (5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 3 чрез своите членове и ръководни органи осъществяват програмите на сдружението за опазване на рибните ресурси, тяхното обогатяване и ползване. (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 2 не могат да участват в търговски дружества. (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 2 могат да учредяват търговски дружества без право на непарична вноска в тях. Реализираната печалба от дейността на търговските дружества се разпределя за постигане на определените в Устава цели на риболовните сдружения. (8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Лицата по ал. 1 и 2 могат да се сдружават с лицата по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча. Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Организациите по чл. 11, ал. 1 и 2 участват в изпълнение на мероприятия за разселване на носители на генетичен материал в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 - държавна собственост, предназначени за любителски риболов, като осигуряват не по-малко от 10 на сто от финансирането, а останалата част се осигурява от средствата по чл. 53, ал. 2, т. 3. (2) Организациите по чл. 11, ал. 1 и 2 осъществяват охраната на обектите, определени само за любителски риболов, на териториите на действие на съответните сдружения, където управлението на рибните ресурси им е възложено по реда на чл. 15а, и съдействат за опазване на рибните ресурси. Глава трета. РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.) Раздел I. Условия и ред за извършване на риболов Чл. 12. (1) Риболовът се организира и провежда по начин, който не препятства естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища, не застрашава устойчивото развитие на техните запаси и благоприятства опазването на биоразнообразието. (2) Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за управление на съответната територия и установения за нея режим. Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При извършване на риболов Когато се извършва любителски и/или стопански риболов във водните обекти, държавна или общинска собственост, лицето което притежава, на което е издаден билет за любителски риболов или е придобило право за извършване на разрешително за стопански риболов за съответната календарна година, става собственик на рибите и другите водни организми: 1. при любителски риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов; 2. при стопански риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов и се съхраняват във водата, на риболовен кораб, на друго транспортно средство или на брега, в хладилни или други специализирани съоръжения, съдове или помещения. Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Лицата, които извършват стопански риболов, трябва да притежават свидетелство за правоспособност. Свидетелствата се издават от ИАРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит, които се организират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните. (2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Не се изисква свидетелство за правоспособност по ал. 1 от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите. Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба ползването на язовирите - държавна собственост, само за любителски риболов, само за стопански риболов или само за аквакултури. (2) В язовирите - държавна собственост, определени само за любителски или само за стопански риболов, могат да бъдат определяни зони за аквакултури по ред, определен с наредбата по ал. 1. (3) С наредбата по ал. 1 се определят и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в язовирите - държавна собственост, Черно море и река Дунав. (4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикува в национален ежедневник списък на язовирите - държавна собственост, определени за стопански и любителски риболов и за аквакултури. Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните възлага на сдруженията по чл. 11, ал.1 управлението на рибните ресурси във в реките, старите речни корита и водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост, определени само за любителски риболов. (2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдружение, на което е възложено управлението на рибните ресурси по реда на ал. 1, за извършване на любителски риболов в съответния обект изисква билет за любителски риболов и членска карта на сдружението или членска карта на сдружение, с което има подписано споразумение с цел взаимното им признаване. (3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Редът за предоставяне управлението на рибните ресурси по ал. 1 се определя с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите. (4) Общинските съвети могат да възлагат управлението на рибните ресурси във водни обекти - общинска собственост, за любителски риболов на сдруженията по чл. 11 за осъществяване на общественополезна дейност. (5) За извършване на любителски риболов в обект по ал. 4 се изисква членска карта на съответното сдружение по чл. 11. Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) В язовирите - държавна собственост по приложение № 1 от Закона за водите, не се извършва стопански риболов. (2) В язовирите, предназначени за питейнобитово водоснабдяване, любителски риболов се извършва извън санитарно-охранителните зони. (3) В язовирите по ал. 1 се определят технологични зони за експлоатация на водностопанските съоръжения. Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Зоните за аквакултури се определят в подходящи водни участъци, извън границите за естествено възпроизводство на риба и други водни организми, които обхващат устията на вливащите се във водния обект реки в радиус 200 м , независимо от моментното водно ниво в обекта и други подходящи места за размножаване на рибата и другите водни организми. (2) Техническите съоръжения за аквакултури се разполагат в зоната за аквакултури. Зоната на действие на техническите съоръжения обхваща зоната, определена в разрешителното за ползване на воден обект, издадено по реда на Закона за водите. (3) При доказана необходимост, в подходящи водни участъци, се определят аварийни зони, които да служат за преместване на съоръженията за аквакултури, в случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което довежда до рязко понижаване нивото в язовирното езеро. Площта на аварийната зона трябва да съответства на определената производствена площ за съответния воден обект. Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Зоните за аквакултури за всеки отделен воден обект се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. (2) Със заповедта по ал. 1 се определят параметрите на съответните зони включително размера на производствените зони и зоните необходими за промяна местоположението на техническите съоръжения през определен период по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА, съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, и със съответната басейнова дирекция на МОСВ. (3) Параметрите на зоните се определят в съответствие с изискванията за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. (4) В зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури е забранен риболовът и достъпът на плавателни съдове, освен тези, обслужващи техническите съоръжения. Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съставя и поддържа регистри водени по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните. на: 1. издадените разрешителни за стопански риболов; 2. издадените билети за любителски риболов; 3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми; 4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) риболовните кораби; 5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) центровете за първа продажба на продукти от риболов; 6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) регистрираните по чл. 46д, ал. 1 купувачи; 7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) лицата по чл. 10, 10в и чл.15а. 8. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) разрешителните по чл. 40, ал. 1. 9. специализираните уреди за стопански риболов (2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осигурява на Изпълнителната агенция "Морска администрация" достъп до електронна база данни "Регистър на риболовните кораби". При регистриране на промяна в техническите характеристики и собствеността на риболовен кораб в тридневен срок от установяването Изпълнителната агенция "Морска администрация" уведомява и предоставя на ИАРА заверени копия на документите, удостоверяващи настъпилите промени. (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Регистрите по ал. 1 се водят по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните. Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Раздел II. Стопански риболов Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав определените за това обекти или зони от тях се извършва от юридически лица и еднолични търговци, след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи. (2) Наличието на придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми е необходимо при извършване на стопански риболов в обекти - държавна собственост. (3) Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, е възмездно. (4) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се удостоверява за съответната календарна година чрез издадено от ИАРА удостоверение и/или специално разрешително. (5) Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. (6) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море, и река Дунав и водите на Европейския съюз се издава за кораб, вписан в регистровите книги на корабите, водени от Изпълнителна агенция "Морска администрация" регистъра на риболовните кораби. За риболовни кораби с дължина над 12 м. разрешително за стопански риболов се издава след монтиране на устройство за сателитно наблюдение. (7) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море се издава при спазване изискванията за референтно ниво на общия капацитет на риболовния флот на Република България съгласно Регламент (EO) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството. (8) Условията и редът за отписване и вписване на кораби в Регистъра на риболовните кораби се определят с наредбата по чл. 16, ал. 3. (9) Разрешително за стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 се издава на лице - собственик или ползвател на водния обект или на част от него. (10) Разрешително за стопански риболов със специализиран уред във водите на Черно море се издава на юридическо лице и ЕТ, определено след конкурс, проведен при условията и по реда на този закон. (11) Специално разрешително за улов на квотиран вид риба се издава на кораб за календарна година по ред и условия, определени със Заповед на министъра на земеделието и храните. (12) Проверки на мощността, бруто тонажа на риболовните кораби, вида, броя и характеристиките на риболовните съоръжения се извършват съгласно петгодишен план, одобрен от министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта, съобщенията и информационно-комуникационните технологии. Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Разрешително за стопански риболов се издава на физическо лице, което отговаря на изискванията на чл. 14. (2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешително за стопански риболов се издава на юридическо лице, когато капитанът на риболовния кораб или упълномощено лице, което извършва риболова от името и за сметка на юридическото лице, отговаря на изискванията на чл. 14. (3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) За издаване на разрешително за стопански риболов и за получаване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет, освен в случаите на риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21, ал. 1. - ал.4 – За издаване на разрешително за стопански риболов, специално разрешително за улов на определен вид риба и за получаване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми във водите на Черно море и река Дунав, се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет, освен в случаите на риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21, ал. 1. (5) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешително за стопански риболов и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издават от изпълнителния директор на ИАРА или от оправомощено от него длъжностно лице. (2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед образци на разрешителните за стопански риболов. Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) За издаване на разрешително за стопански риболов с кораб в Черно море и река Дунав кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, към което се прилагат: 1. копие от позволителното за плаване (временно позволително за плаване), издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация", или копие от акта за националност (временен акт за националност); 2. нотариално заверено пълномощно от корабопритежателя на капитана или друго упълномощено лице, когато извършват риболова от името и за сметка на корабопритежателя или п

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре