multivac

Начало
Текущ език/Current Language
Switch to English


alltech

   АПРП – БГ ФИШ е юридическо лице, учредено през 2002 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
   Членовете на Асоциацията със своята дейност обхващат всички основни области на рибарството в България – улов на риба и други водни организми, аквакултури, преработка, внос и износ, търговия на дребно и едро с риба и рибни продукти. Според статистически справки членовете на БГ ФИШ имат над 80 % от вътрешния пазар и повече от 90% от износа на риба и рибни продукти.
   Членове на асоциацията са производители, преработватели, риболовци и търговци, рибарски кооперации и сдружения, малки и големи фирми от бранша и въпреки че се конкурират помежду си, те са обединени от идеята за постигане на високи икономически резултати, производство на качествени и безопасни продукти, защита на бизнес интересите си и отстояване на правата си пред всички институции.
   Управленските функции са изцяло в правомощията на членовете на управителния съвет, а представителните функции са делегирани на Изпълнителния Директор. Този начин на управление създаде предпоставки за коректно и безкористно управление на АПРП – БГ ФИШ.
   В устава на АПРП – БГ ФИШ изрично е написано, че всички членове на сдружението имат равни права и задължения.
   Ежеседмично от офиса се изпраща нова информация, така че членовете да са постоянно информирани за всичко, което се случва в сектор рибарство.
   Интернет сайта, който БГ ФИШ поддържа е прозорец за реклама на членовете и средство за информация относно дейността на асоциацията. Страницата постоянно се актуализира с новини и актуализирана нормативна база от националното и европейското законодателство, касаещи сектора.
   В асоциацията членуват редица видни учени в областта на аквакултулрите, технолотията и безопасността на храните, биологията и болестите в риборазвъждането.
   Консултанти на БГ ФИШ са учени на БАН – София, УХТ – Пловдив, Тракийски университет – Ст. Загора, Централния научно-изследователски ветеринарномедицински институт – София, Централната лаборатория по ветеринарно санитерна експертиза и екология – София. Асоциацията разчита много и се възползва пълноценно от научните постижения на Института по рибни ресурси и Института по океанологиа – Варна.
   БГ ФИШ членува в Българска асоциация на хранителната и питейната индустрия /БАХПИ/.
   Асоциацията има лобита във всички политически структури на България и е в тесни контакти с множество чуждестранни браншови организации в сектор рибарство.
   Поддържаме професионални контакти и си взаимодействаме с всички държавни институции, имащи отношение към сектора (МЗХ, МТ, МОСВ, ИАРА, НВМС, ДВСК и др.).
   Благодарение на огромните усилия на ръководството и на членовете на нашата асоциация целият рибарски сектор е приет в ЕС без ограничения и търгуваме свободно на общият европейски пазар. Асоциацията участва и организира редица обучения, взема дейно участие в изготвяне на закони, наредби, тарифи и други нормативни актове. Активно се борим срущу многобройните разрешителни и регистрационни режими в сектора. Консултираме членовете си, предлагаме на вниманието на научните среди проблеми от рибартвото като бъдещи теми за изследователска дейност. Активно се борим за премахване на акциза за горивата за риболов и производство на риба, за незабавно узаконяване и модернизиране на рибарските пристанища, за намаляне на ДДС за рибарският сектор, за пълно и безпроблемно усвояване на средствата от Европейският фонд по рибарство.
   Всичко това нямаше да се случи, ако не беше упоритата ни работа в годините, активното ни участие на всички обществени форуми и безбройните писма, които сме написали до всички институции.
   БГ ФИШ е структура, чието мнение се търси и зачита.
   Нашето желание е да изградим един добре развит, работещ и печеливш сектор, който да заеме своето място на световния пазар. Убедени сме, че няма да успеем да го постигнем сами, затова искаме да обединим всички представители на сектора.
   Ние търсим мнението и компетентността на всички.
   Нека обединим усилията си и сами да определяме посоката на развитие на сектора ни.Потребителско име:


Парола:


Equinox Design