Multivac

Мисия

МисияЦелите на асоциацията, така както те са залегнали в Устава на сдружението са следните:

 1. Запознаване на членовете на сдружението с изискванията на Вътрешния пазар и Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз с цел успешно устояване на конкурентния натиск след датата на присъединяване.
 2. Подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла.
 3. Стимулиране увеличаването на производството на риба и рибни продукти чрез съвместни действия с органите на държавната администрация за намиране на външни пазари и договаряне на по-изгодни митнически ставки за износ и внос.
 4. Предприемане на мерки за стимулиране развитието и модернизацията на рибопроизводствените и преработвателни бази в страната и привличането на чуждестранни инвестиции в отрасъла.
 5. Защитаване интересите на членовете на сдружението при разпределянето и усвояването на финансовите средства по линия на Структурните фондове в областта на рибарството на Европейския съюз.
 6. Предприемане на мерки за ефективно участие на България в международни организации и конвенции в областта на рибарството, с цел получаване на квоти за улов и други риболовни права. Проучване на възможността за сключване на нови двустранни риболовни споразумения.
 7. Установяване на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството с цел укрепване на международния престиж на България в областта на рибарството.
 8. Увеличаване броя на лицензираните български рибопреработвателни предприятия за износ на риба и рибни продукти в Европейския съюз.

Приоритетни области в дейността на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ Фиш

 1. Създаване на ефективна система за сътрудничество с органите на държавната администрация, имащи компетенции в областта на рибарството
  • Министерство на земеделието и горите – Национална ветеринарно-медицинска служба (НВМС), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА);
  • Министерство на транспорта и съобщенията – Изпълнителна агенция “Морска администрация”;
  • Министерство на околната среда и водите;
  • Министерство на икономиката;
  • Министерство на външните работи.
 2. Промяна в съществуващата нормативна уредба с цел стимулиране развитието на рибарството в България:
  • Законът за рибарството и аквакултурите и подзаконовите нормативни актове към него;
  • Законът за водите и подзаконовите нормативни актове към него.
 3. Запознаване членовете на асоциацията с всички основни аспекти на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз
  • Предимства и недостатъци за българските производители от присъединяването към ЕС.
 4. Ветеринарни въпроси
  • Тясно сътрудничество на всички нива със служителите на НВМС
  • Лицензиране на нови предприятия за износ в ЕС;
  • Обучение от НВМС на членове на асоциацията за прилагане на нормативните изисквания;
  • Изграждане на необходимия лабораторен капацитет на НВМС;
  • Участие на членове на асоциацията при изготвяне на нови или промяна на стари нормативни актове в областта на рибарството и рибопреработката от страна на НВМС.
 5. Организация на пазара за риба и рибни продукти
  • Изясняване на въпроса свързан с евентуално ограничение на обема на производство на риба и рибни продукти след датата на присъединяване (въвеждане на квоти за производство);
  • Участие на асоциацията при бъдещи промени на законодателството свързани с промяна на маркетинговите стандарти в областта на рибарството;
  • Изисквания свързани с първата продажба на риба и рибни продукти.
 6. Режим на улова в Черно море
  • Предвижда ли се и за кои видове риба ще бъдат въведени квоти за улов. Какви са изискванията на ЕС в тази област;
  • Система за сателитно наблюдение на риболовните кораби над 24 м. – държавна помощ по отношение на таксите за трансмисия на местоположението;
  • Технически изисквания относно риболовното оборудване съгласно регламентите на ЕС.
 7. Структурни мерки
  • Участие при изготвянето на планове и програми за ползване на финансови средства по линия на Структурните фондове на ЕС след датата на присъединяване;
  • Изясняване на въпроса за евентуално бъдещо ограничение от страна на ЕС по отношение на увеличаване на българския риболовния флот след датата на присъединяване;
  • Развитие на аквакултурното производство.
 8. Държавни помощи
  • ДДС на горивата;
  • Поемане на разходите за трансмисия от държавата.
 9. Международни риболовни споразумения и конвенции
  • Възстановяване ефективното членство на България в международни споразумения и конвенции с цел получаване на квоти за риболов;
  • Създаване на нови двустранни споразумения в областта на рибарството с цел получаване на квоти за риболов;
  • Ефективно сътрудничество с ЕВРОФИШ;
  • Участие в процеса за финализиране на Конвенцията за Черно море.
 10. Екологични въпроси
  • Ефектът на новото законодателство на ЕС в областта на опазването на околната среда върху развитието на аквакултурното производство в България;
  • Провеждане на научно изследване за въздействието на дънното тралене в Черно море върху екологичното равновесие.
 11. Промени в ОПР и изискванията на Вътрешния пазар
  • Своевременно запознаване на членовете на асоциацията с всички законодателни промени в ЕС в областта на рибарството и анализ на тяхното бъдещо въздействие в България.
 12. Сътрудничество с български и международни не правителствени организации
 13. Програма САПАРД
  • Включване на морските аквакултури в Националния план;
  • Включване на нови мерки и разширяване обхвата на съществуващите марки в областта на рибарството;
 14. Развитие на научната дейност в областта на рибарството
 15. Даване на становище от страна на асоциация БГ Фиш по всички важни законодателни и други промени в областта на рибарството, изготвяни от страна на държавните органи.

Изброените цели са само част от сферите на бъдеща дейност на сдружението. Асоциация БГ Фиш ще се стреми да бъде една динамична и бързо адаптираща се към настъпващите промени в отрасъла структура, която своевременно ще излиза с нови предложения и инициативи.
БГ Фиш изразява силното си желание за осъществяване на ефективен и ползотворен диалог с държавните органите по всички въпроси свързани с бъдещото развитие на отрасъл “Рибарство”. Наша обща цел е успешната подготовка на отрасъла ефективно да прилага изискванията на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз. В тази връзка, през оставащите не много години до пълноправното членство на страната ни в Евросъюза, Асоциация БГ Фиш ще се стреми да бъде Ваш коректен и полезен партньор.

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Славянка
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
Нагоре