multivac

Начало
Текущ език/Current Language
Switch to EnglishДОКУМЕНТИ - българско законодателство

годишен доклад за дейността за 2014 г. на АПРП БГ ФИШ (24.09.2015)

ПРОЕКТ! ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (13.07.2011)

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (22.02.2011)

Проект на ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ-месец ноември 2010 г. (01.12.2010)

Наредба за изменение и допълнение на На-редба № 22 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. „Мeрки, предназначени флора“ (15.06.2010)

Наредба за изменение и допълнение на На-редба № 16 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“ (15.06.2010)

Наредба за изменение и допълнение на На-редба № 13 от 2009 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ (15.06.2010)

НАРЕДБА № 12 от 21 май 2010 г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. „Социално-икономически компенсации за управлението на флота“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ (05.06.2010)

НАРЕДБА № 11 от 21 май 2010 г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. „Мерки за опазване здравето на потребите- ля“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг (05.06.2010)

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ-изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г. (02.03.2010)

Поправка на Регламент (ЕС) № 23/2010рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова (28.01.2010)

НАРЕДБА № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (22.01.2009)

Проект на Наредба по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и места за временно укритие на рибарски кораби” (04.12.2008)

НАРЕДБА № 35 от 8 октомври 2008 г."Производствени инвестиции в аквакултурата" (23.10.2008)

НАРЕДБА № 34 от 8 октомври 2008 г.„Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" (17.10.2008)

ЗАКОН за акцизите и данъчните складове (08.10.2008)

Закон за биологичното разнообразие (02.10.2008)

ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (27.09.2008)

ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (27.09.2008)

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (27.09.2008)

предишна  страница 1 / 2  следваща
страници: 1 2 
Потребителско име:


Парола:


Equinox Design